Adolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol

Rydym yn cynnal adolygiad o'n Hamodau Cydnabod Safonol, gyda'r nod o wneud yr Amodau mor hygyrch â phosibl i gyrff dyfarnu a sicrhau eu bod yn ein galluogi fel y rheoleiddiwr i gyflawni ein swyddogaethau rheoleiddio.

Fel rhan o'r adolygiad, rydym yn ceisio barn cyrff dyfarnu ar ba Amodau neu grwpiau o Amodau sydd o ddiddordeb i chi neu rydych o'r farn y dylem eu blaenoriaethu, a'ch rhesymau dros hyn.

Gall cyrff dyfarnu fynd i'r holiadur ar-lein ar Amodau F, H ac I drwy glicio ar y ddolen hon.

A fyddech cystal â chwblhau'r holiadur erbyn 8 Ionawr 2018.