Grwpiau Dysgwyr

Mae Cymwysterau Cymru’n gwneud yn siŵr bod cymwysterau yn bodloni anghenion dysgwyr ac yn hybu hyder yn y system gymwysterau.

Er mwyn ein helpu ni i wneud hyn, rydyn ni wedi sefydlu dau grŵp dysgwyr sy'n caniatáu i lais y dysgwr gael ei ymgorffori yn ein gwaith, gan ein helpu i lunio cymwysterau sy'n addas ar gyfer y dyfodol.   

Mae aelodau ein grŵp yn grŵp ysbrydoledig o bobl sydd ag amrywiaeth amrywiol ac eang o brofiadau, ac wrth i rai adael addysg eleni, rydyn ni’n chwilio am fwy o ddysgwyr i ymuno â'n grwpiau.

webinar image

Rydyn ni’n chwilio am aelodau newydd

GWNA GAIS

Ceir mwy o wybodaeth am y grwpiau dysgwyr yn ein

Pecyn Gwybodaeth Grwpiau Dysgwyr

Beth mae aelodau presennol yn ei ddweud am y grwpiau:

"Dw i wedi mwynhau fy amser, yn helpu i lunio cymwysterau ar gyfer dysgwyr y dyfodol"

"Dw i'n ddiolchgar am y cyfle, ac maen nhw wir wedi ystyried llais y dysgwr"

"Byddwn i’n argymell eich bod chi’n ymuno â'r grŵp, maen nhw (Cymwysterau Cymru) wir yn barod i wrando ar farn dysgwyr"

Grŵp Cynghori i Ddysgwyr 

Grŵp Dysgwyr Galwedigaethol/Seiliedig ar Waith 

Wyt ti rhwng 14-21 oed ac mewn addysg? Eisiau helpu i lunio dyfodol cymwysterau? Beth am ymuno â'n Grŵp Cynghori i Ddysgwyr?  

 

Wyt ti dros 16 oed ac yn dilyn prentisiaeth, yn dilyn rhaglen dysgu seiliedig ar waith neu mewn addysg alwedigaethol ar hyn o bryd? Eisiau helpu i lunio dyfodol cymwysterau? Beth am ymuno â'n Grŵp Dysgu Galwedigaethol / Seiliedig ar Waith.


Beth sy'n rhaid i mi ei wneud?

 • Der gyda gwên a meddwl agored
 • Bydd angen i ti fynychu o leiaf dau gyfarfod bob tymor
 • Bydd angen i ti gynnig dy lais fel dysgwr a rhoi adborth mewn trafodaethau/cyfarfodydd
 • Bydd angen i ti gymryd rhan mewn ceisiadau ychwanegol am adborth a chyfarfodydd ar wahân
 • Bydd disgwyl i ti hyrwyddo holiaduron a newyddion Cymwysterau Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol/yn dy ganolfan
 • Creu fideos byr / serennu mewn ffilmiau byr am gymwysterau
 • Hyrwyddo'r cyfle ac annog mwy o bobl i ymuno â'r grwpiau.
 • Rhannu adborth/sylwadau ysgrifenedig i Cymwysterau Cymru

Os oes gen ti ddiddordeb mewn ymuno ag un o'n grwpiau, gwna gais drwy ddefnyddio'r ffurflen gais, neu cysyllta â grwpdysgwyr@cymwysteraucymru.org.

Mae Rhan 1 o'r ffurflen yn gofyn i bob ymgeisydd gwblhau ei fanylion cyswllt personol.

Mae Rhan 2 yn rhoi 3 opsiwn i'w cwblhau:

 • Ysgrifennu datganiad personol (dim mwy na 1,000 o eiriau)
 • Anfon fideo dau funud ohonot ti dy hun
 • Darparu datganiad enwebu gan athro, darlithydd, hyfforddwr gweithle neu oruchwyliwr prentisiaeth (dim mwy na 1,000 o eiriau)

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys ble i anfon dy gais ar ôl i ti ei chwblhau, ar gael ar y ffurflen.

Pob lwc! Ry’n ni’n edrych ymlaen yn fawr at glywed gen ti.