Trafodaethau Athrawon ar Asesiadau Diarholiad

Cynhaliwyd cyfres o drafodaethau grŵp ffocws gan Cymwysterau Cymru yn gofyn i athrawon rannu eu canfyddiadau a'u profiadau o Asesiadau Diarholiad mewn nifer o fodiwlau TGAU. Cynhaliwyd y trafodaethau hyn mewn chwe lleoliad ledled Cymru rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2019.

Mae Asesiadau Diarholiad yn cyfeirio at unrhyw fath o asesiad nad yw'n cynnwys arholiad y mae pob ymgeisydd yn ei sefyll ar yr un pryd. Felly mae Asesiadau Diarholiad yn cwmpasu amrywiaeth o weithgareddau asesu gan gynnwys gwaith cwrs, asesiadau llafar, gwaith maes, gwaith portffolio ac asesiadau ymarferol.

Cynhaliwyd sawl grŵp ffocws mewn chwe lleoliad gwahanol ledled Cymru, a chlywsom gan athrawon sydd â phrofiad o Asesiadau Diarholiad mewn un (neu fwy) o 10 pwnc TGAU. Y lleoliadau oedd Casnewydd, Caerdydd, Abertawe, Aberystwyth, Llandudno, a Wrecsam. Cynlluniwyd un drafodaeth am yr wyth maes pwnc canlynol ar gyfer pob lleoliad - Celf, Addysg Gorfforol, Drama, Daearyddiaeth, Cyfrifiadureg, Saesneg Iaith a Llenyddiaeth a Chymraeg Iaith a Llenyddiaeth.

Bu'r trafodaethau grŵp ffocws yn ymwneud yn bennaf â'r materion canlynol a oedd yn gyffredin rhwng pob un o'r pynciau:

 1. egwyddorion a dibenion Asesiadau Diraholiad
 2. dulliau asesu
 3. lefel cyfranogiad athrawon wrth osod, cyflawni a marcio tasgau
 4. profiadau o gynnal Asesiadau Diarholiad
 5. profiadau o asesu Asesiadau Diarholiad

I'n galluogi i gynnal nifer ystyrlon o grwpiau ffocws ym mhob pwnc gyda'r adnoddau sydd ar gael i ni, roedd yn rhaid i ni ddewis ystod o bynciau, yn hytrach na'u cwmpasu nhw i gyd. Defnyddiwyd y meini prawf canlynol i'n helpu i ddewis pynciau:

 • Pynciau TGAU gorfodol a dewisol
 • Pynciau sy'n asesu sgiliau penodol drwy Asesiadau Diarholiad neu drwy gyfuniad o Asesiadau Diarholiad ac arholiad ysgrifenedig
 • Ystod o lefelau o reolaeth wrth osod, cyflawni a marcio tasgau
 • Ystod o bwysoliadau wedi'u priodoli i Asesiadau Diarholiad
 • Ystod o ddulliau asesu e.e. arholiadau llafar, arholiadau ymarferol, portffolio, gwaith maes a pherfformiad
 • Pynciau o bob un o'r meysydd Dysgu a Phrofiad heblaw am Fathemateg (gan nad yw TGAU Mathemateg a Mathemateg-Llythrennedd yn cynnwys elfen Asesiadau Diarholiad).

Rhagwelir, drwy ddefnyddio'r meini prawf hyn i ddewis y pynciau dan sylw, y bydd canfyddiadau'r grwpiau ffocws hefyd yn gallu cael eu hystyried mewn perthynas â phynciau eraill. Rhagwelir y caiff canfyddiadau o'r ymchwil hon eu defnyddio i lywio'r ffordd y caiff cymwysterau eu dylunio a'u datblygu yn y dyfodol, er enghraifft wrth ystyried sut y gall cymwysterau gefnogi'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Am wybodaeth ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn storio unrhyw ddata personol a gesglir fel rhan o'r grwpiau ffocws, a'ch hawliau yn hyn o beth, gallwch ddarllen yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan.

Byddwn yn cynnal arolwg dilynol yn ystod tymor yr haf 2019. Bydd mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan maes o law.