Digwyddiadau Cyflwyno TGAU Cymraeg Ail Iaith – holi ac ateb

Diolch i bawb a ddaeth i'n sesiynau cyfnos ar y cymhwyster TGAU Cymraeg Ail Iaith diwygiedig. Roeddem yn falch iawn o nifer y bobl oedd yn bresennol yn y lleoliadau ac rydym yn gwerthfawrogi'r amser a gymeroch chi i gael rhagor o wybodaeth, rhannu eich barn a chodi materion sy'n bwysig i chi.

Byddwn yn rhannu cwestiynau ac atebion o'r sesiynau gyda chi yn fuan iawn ond, yn y cyfamser, mae'r cyflwyniad PowerPoint dwyieithog a ddefnyddiwyd ar gael yma.


Os bydd gennych unrhyw gwestiynau pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni yn enquiries@qualificationswales.org, neu gysylltu â CBAC, Llywodraeth Cymru neu eich Consortiwm Rhanbarthol.

Trosolwg o'r digwyddiadau

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal cyfres o gyfarfodydd rhanbarthol am ddim i gefnogi'r gwaith o weithredu'r TGAU Cymraeg Ail Iaith diwygiedig ym mis Medi 2017. Bydd y cyfarfodydd hyn yn cynnig cyfle i athrawon pwnc ac arweinwyr ysgolion drafod y newidiadau i'r pwnc gyda chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru, CBAC, y Cosortia Rhanbarthol a Cymwysterau Cymru. Y bwriad yw rhoi dealltwriaeth well i ysgolion o'r newidiadau a'u goblygiadau er mwyn iddynt allu cynllunio'n fwy effeithiol ar gyfer mis Medi 2017.

Bydd pob digwyddiad yn rhyngweithiol, gyda llawer o gyfleoedd i'r rhai sy'n bresennol ofyn cwestiynau a thrafod y newidiadau.

Mae'r amseroedd isod yn fras.

Bydd y digwyddiad yn ddwyieithog; darperir gwasanaeth cyfieithu

Agenda'r cyfarfod

4:15pm            Cofrestru a the/coffi

4:30pm            Cyflwyniadau

4:35pm            Cefndir i'r newidiadau - Cymwysterau Cymru

4:45pm            Trosolwg o'r newidiadau i'r cymwysterau newydd - CBAC

5:10pm            Y goblygiadau i ysgolion a disgwyliadau Llywodraeth Cymru yn y tymor byr, canolig a hir - Llywodraeth Cymru.  

5.15 – 6pm      Trafodaeth panel gyda Chonsortia Rhanbarthol, CBAC a Llywodraeth Cymru, wedi'i chadeirio gan Cymwysterau Cymru. 

 

Dyddiad         Lleoliad        Archebu
 Dydd Iau, 12 Ionawr 2017  Malpas Court, Casnewydd  
 Dydd Llun, 16 Ionawr 2017  Canolfan Busnes Conwy  Tocynnau
 Dydd Mawrth, 17 Ionawr 2017  Ysgol Alun, Yr Wyddgrug  Tocynnau
 Dydd Llun, 23 Ionawr 2017  Gwesty Mercure, Abertawe  Tocynnau
 Dydd Iau, 26 Ionawr 2017  Parc Dewi Sant, Caerfyrddin  Tocynnau