Fforwm Cyrff Dyfarnu 2018

Ar 11 Rhagfyr, gwnaethom gynnal ein hail fforwm blynyddol ar gyfer cyrff dyfarnu.

Diolch i bawb a ddaeth i’r gynhadledd, a fu’n helpu i greu digwyddiad gwych!

Mae cyflwyniadau’r siaradwyr a’r papurau ar gael i’w lawrlwytho isod.

Os hoffech drafod unrhyw un o eitemau’r agenda yn fanylach, mae croeso i chi e-bostio cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

 

AGENDA

SIARADWR

Y wybodaeth ddiweddaraf am adolygiadau sector:

 - beth rydym wedi ei ddysgu?

- beth nesaf?

Cassy Taylor – Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol)

Digidol i’r Dyfodol: Adolygiad Sector o Gymwysterau a’r System Gymwysterau ym maes Technoleg Gwybodaeth
a Chyfathrebu

Gareth Downey – Uwch Reolwr Cymwysterau Galwedigaethol

Y wybodaeth ddiweddaraf am fonitro a chydymffurfio

Denver Davies – Pennaeth Monitro a Chydymffurfio

Trosolwgo’r Polisi Strategol

Dr Rachel Heath-Davies – Pennaeth Polisi Strategol

Sut mae Cyllid yn Cefnogi’r Cwricwlwm

Sharon James – Dirprwy Bennaeth – Coleg Caerdydd a’r Fro

Grŵp 1

Cyflwyniad Ganllaw Arfer Da ar Gynlluniau Marcio ar gyfer Cymwysterau sy’n Seiliedig ar Wybodaeth Cymwysterau Cymru

Delyth Jones – Uwch Reoleiddiwr – Cydnabod a Chymeradwyo

Paul Johnson – Rheolwr Cymwysterau

Grŵp 2

Hyder y cyhoedd yn y system gymwysterau – beth y dylem feddwl amdano?

Vasile Rotaru – Uwch Swyddog Ymchwil

Nathan Evans – Cynorthwyydd Ymchwil

Prosiect Data: Y wybodaeth ddiweddaraf

Sarah Jenkins – Rheolwry Prosiect Data