Cofrestriadau dros dro ar gyfer arholiadau Haf 2019 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau, a thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2

Cofrestriadau dros dro ar gyfer arholiadau Haf 2019 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau, a thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2

Dyddiad rhyddhau: Dydd Gwener 24 Mai, 2019
Y Cyfnod a drafodir: Haf 2019
Diweddariad nesaf: Mai 2020 (Dros dro)

Pwyntiau Allweddol

TGAU

 • Cafwyd 303,635 o gofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2019, sef cynnydd o 4.5% o
  gymharu â'r cofrestriadau TGAU ar gyfer haf 2018.
 • Blwyddyn 10 a Blwyddyn 13 neu uwch oedd y grwpiau blwyddyn â'r cynnydd
  cyfrannol mwyaf mewn cofrestriadau TGAU yr haf hwn o gymharu â'r llynedd.
 • Y cynnydd blwyddyn 11 oedd y prif reswm am y gostyngiad cyffredinol mewn
  cofrestriadau TGAU yr haf hwn.
 • Mae'n debygol mai'r cyhoeddiad a wnaed gan Lywodraeth Cymru ym mis
  Hydref 2017 (gweler mesurau perfformiad) sydd i gyfrif am y cynydd ym
  Mlwyddyn 11. Mae'r cyhoeddiad yn golygu y bydd graddau cyntaf a
  gyflawnwyd yn ystod y flwyddyn ysgol 2017/18 gan ddisgyblion Blwyddyn 10
  neu iau yn cyfrif tuag at fesurau perfformiad ysgolion. Mae’r cynnydd yn
  cofrestriadau bwlyddyn 11 yn dilyn gostyngiad yng cofrestriadau blwyddyn 10
  a welwyd yn 2018.
 • Cofrestriadau Blwyddyn 11 oedd y mwyafrif o'r holl gofrestriadau TGAU ar
  gyfer haf 2019, gydag 89.7% yn ddysgwyr Blwyddyn 11. Mae'r gyfran hon nid
  yw wedi newid ers y llynedd.
 • Mae tri gam o gymwysterau TGAU diwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio
  yng Nghymru yn cael eu dyfarnu yr haf hwn. Roedd y cymwysterau diwygiedig
  hyn yn cyfrif am 290,440 (95.7%) o holl gofrestriadau haf 2019.

UG

 • Cafwyd 41,415 o gofrestriadau lefel UG ar gyfer haf 2019 yng Nghymru, 8.0%
  yn is o gymharu â haf 2018 (44,995 o gofrestriadau).
 • Mae hyn yn dangos bod nifer y cofrestriadau lefel UG yng Nghymru wedi bod
  yn gostwng ers haf 2015, gydag Ofqual yn nodi 57,030 o gofrestriadau yn haf
  2015, a 52,620 o gofrestriadau yn haf 2016 yn ei Ddatganiad ar Gofrestriadau
 • Arholiadau'r Haf 2017 a’n datganiad blaenorol yn cofnodi 48,965 o
  cofrestriadau un haf 2017.
 • Gwelwyd y nifer fwyaf o gofrestriadau ym Mlwyddyn 12, gyda 31,730 o
  gofrestriadau yn haf 2019.
 • Gwelwyd gostyngiad mewn cofrestriadau ar gyfer pob grŵp blwyddyn yr haf
  hwn o gymharu â haf 2018.
 • Roedd 39,890 (96.3%) o gofrestriadau o gyfanswm y cofrestriadau ar gyfer haf
  2019 yn rhai ar gyfer cymwysterau diwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio
  yng Nghymru.

Safon Uwch

 • Cafwyd 31,925 o gofrestriadau Safon Uwch ar gyfer haf 2019, 5.1% yn is nag
  ar gyfer haf 2018 (33,640 o gofrestriadau).
 • Mae hyn yn dangos bod nifer y cofrestriadau Safon Uwch yng Nghymru wedi
  bod yn gostwng ers haf 2015, gydag Ofqual yn nodi 38,480 o gofrestriadau yn
  haf 2015, a 37,640 o gofrestriadau yn haf 2016 yn ei Ddatganiad ar
  Gofrestriadau Arholiadau'r Haf 2017 a’n datganiad blaenorol yn cofnodi
  35,525 o cofrestriadau un haf 2017.
 • Gwelwyd gostyngiad o 4.0% mewn cofrestriadau Blwyddyn 13 yn haf 2019
  (27,670 o gofrestriadau) o gymharu â haf 2018 (28,810 o gofrestriadau).
 • Gwelwyd gostyngiad o 11.6% hefyd yn nifer y cofrestriadau Blwyddyn 14 neu
  uwch o gymharu â'r llynedd.
 • Roedd 28,595 (89.6%) o gofrestriadau o gyfanswm y cofrestriadau ar gyfer haf
  2019 ar gyfer cymwysterau diwygiedig a gymeradwywyd i'w defnyddio yng
  Nghymru.

Mae nifer o ffactorau a all ddylanwadu ar newidiadau yn nifer y cofrestriadau ar gyfer
grwpiau blwyddyn dros amser, er enghraifft newidiadau i'r canlynol:

 • maint y boblogaeth;
 • ymddygiad cofrestru e.e. pryd y caiff dysgwyr eu cofrestru ar gyfer eu
  harholiadau TGAU;
 • nifer y cymwysterau o bob math a sefir ar gyfartaledd;
 • y mathau o gymwysterau ôl-16 a sefir.

Gan fod y datganiad hwn yn seiliedig ar nifer y cofrestriadau ar lefel cymhwyster, nid
yw'n bosibl i ni feintioli effaith ffactorau o'r fath. Dim ond pan rydym yn hyderus bod
ffactorau yn debygol o arwain at newid rydym wedi gwneud sylwadau ar ffactorau
sy'n dylanwadu ar newidiadau yn nifer y cofrestriadau.

Nodwch fod y datganiad llawn a’r tablau data cyfatebol ar gael yn y blwch
lawrlwytho.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 253

E-bost: ystadegau@cymwysteraucymru.org

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: cyfathrebu@cymwysteraucymru.org

 

Nid oes unrhyw ddatganiadau blaenorol eto.