Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer TGAU a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2019/20

Datganiad blynyddol sy'n cyflwyno data ar nifer y cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru.

Dyddiad rhyddhau: Dydd Iau 5 Tachwedd, 2020
Y Cyfnod a drafodir: Blwyddyn academaidd 2019/20
Diweddariad nesaf: Tachwedd 2021 (Dros Dro)

Pwyntiau Allweddol:

  • Dyfarnwyd 331,100 o dystysgrifau TGAU yn 2017-18, cynnydd o 1 y cant;
  • Dyfarnwyd 78,130 o dystysgrifau UG a Safon Uwch yn 2017-18, cynnydd o 5.8 y cant. Cafodd y cynnydd hwn ei ysgogi'n bennaf gan gynnydd mewn tystysgrifau UG tra bo tystysgrifau Safon Uwch wedi gostwng;
  • Roedd 974,210 o gofrestriadau TGAU, sef gostyngiad o 0.7 y cant. O'r rhain roedd 13 y cant yn gofrestriadau hwyr, sef gostyngiad o 1.1 pwynt canran;
  • Roedd 176,010 o gofrestriadau UG a Safon Uwch, sef gostyngiad o 1.5 y cant. O'r rhain roedd 12.8 y cant yn gofrestriadau hwyr, cynnydd o 5.4 pwynt canran.
  • Mae'r ystadegau yn y datganiad hwn ar lefel cymhwyster ac felly ni ellir dadansoddi'r ffactorau a allai fod wedi dylanwadu ar unrhyw newidiadau. Am sylwadau ar y ffactorau allanol gweler ein datganiad ystadegol 'Cofrestriadau dros dro ar gyfer arholiadau Haf 2020 yng Nghymru: TGAU, UG, Safon Uwch, Tystysgrif Her Sgiliau, a thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2'.
  • Y diffiniad o gofrestriad hwyr at ddibenion ystadegol yw cofrestriad a ddaeth i law ar ôl hanner nos ar y dyddiad cau ar gyfer pob cyfres arholiadau. Nid yw'r diffiniad o gofrestriadau hwyr a ddefnyddir at ddibenion ystadegol yn golygu bod yn rhaid i ganolfannau dalu ffi i'r corff dyfarnu am bob un o'r cofrestriadau hwyr hyn. Mae gan gyrff dyfarnu ddyddiadau gwahanol y codir ffi hwyr ar eu hôl ac, felly, nid yw'r ystadegau ar gyfer cofrestriadau hwyr o reidrwydd yn cynrychioli nifer y cofrestriadau y codwyd ffi hwyr mewn perthynas â nhw.
  • Mae'r datganiad hwn yn cynnwys data a allai fod wedi ei effeithio gan ganslo arholiadau haf 2020 o ganlyniad i bandemig COVID-19. Gall patrymau cofrestriadau yn 2020 fod yn wahanol i flynyddoedd blaenorol ac efallai na fyddant yn gynrychioliadol o sut y byddai cofrestriadau wedi edrych pe bai arholiadau wedi mynd rhagddynt fel arfer. Dylai defnyddwyr ddehongli gwahaniaethau rhwng haf 2020 a chyfresi eraill yn ofalus.

Cyswllt

Ystadegydd

Ffôn: 01633 373 250

E-bost: statistics@qualificationswales.org

Y Wasg

Ffôn: 01633 373 216

E-bost: comms@qualificationswales.org

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer TGAU a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2018/19

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer TGAU a Safon Uwch yng Nghymru: blwyddyn academaidd 2017-18