Adolygiad annibynnol

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu adolygiad annibynnol i adrodd ar ddyfarnu cymwysterau yn haf 2020. Yn yr adran hon byddwn yn darparu diweddariadau o'r adolygiad hwnnw.

Rydym wedi bod yn dryloyw drwy gydol ein gwaith wrth i ni ymateb i'r heriau sy'n gysylltiedig â COVID-19 ac rydym yn cefnogi gwaith yr adolygiad annibynnol. Yn y cyfamser, rydym yn parhau i weithio'n ddiwyd ar ddatblygu a chytuno ar y trefniadau ar gyfer dyfarnu cymwysterau yn 2021. 

Ar 12 Hydref cyhoeddwyd adroddiad sy’n darparu dadansoddiad o newidiadau yng nghanlyniadau ar lefel canolfannau, awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol yn 2020 mewn cymhariaeth â'r newidiadau a welwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae’r datganiad hefyd yn cynnwys rhywfaint o ddata ar lefelau awdurdodau lleol a chonsortia rhanbarthol. Mae cymharu newidiadau mewn canlyniadau o flwyddyn i flwyddyn yn ein galluogi i ystyried a oedd y newidiadau a welwyd yn nodweddiadol ai peidio.

Fi fydd yr adroddiad arall fydd yn cael ei chyhoeddi ddiwedd mis, yn cynnwys dadansoddiad cydraddoldeb pellach o ganlyniadau haf 2020.