Dyfarnu cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, a chymwysterau cyffredinol eraill, yn haf 2020

Heddiw, cyhoeddodd Ofqual ganllawiau pellach i ganolfannau ar y camau nesaf a fydd yn cael eu cymryd ar gyfer dyfarnu cymwysterau galwedigaethol yr haf hwn.

Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol a ddilynir gan ddysgwyr yng Nghymru hefyd ar gael mewn gwledydd eraill yn y DU ac o ganlyniad rydym wedi bod yn gweithio'n agos iawn gyda'n cyd-reoleiddwyr wrth i benderfyniadau gael eu gwneud. 

Yn y canllawiau, mae Ofqual yn egluro ei gynlluniau ar gyfer dyfarnu cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a chymwysterau cyffredinol heblaw TGAU, Safon UG a Safon Uwch yr haf hwn. Maen amlinellu'r hyn a ddisgwylir gan sefydliadau dyfarnu a beth ddylai canolfannau ei ddisgwyl dros yr wythnosau a misoedd nesaf. 

Gan fod Ofqual yn dal i gwblhau ei bolisi yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar ei ddull arfaethedig, mae manylion y trefniadau yn gallu newid. Fodd bynnag, mae Ofqual yn cydnabod bod amser yn brin ac mae am roi cymaint o sicrwydd ag y bo modd ynghylch y dull a fydd yn cael ei gymryd 

Mae’r ddogfen ganllaw wedi'i chynllunio i gyd-fynd â chyfres fanwl o gwestiynau cyffredin. Caiff ei diweddaru pan fydd Ofqual yn cyhoeddi canlyniadau ei ymgynghoriad ar y trefniadau rheoleiddio ar gyfer dyfarnu cymwysterau galwedigaethaol a thechnegol, a ddisgwylir rywbryd tua 22 Mai. 

Er mwyn sicrhau cysondeb ar gyfer dysgwyr sy'n dilyn y cymwysterau hyn, bydd yr un dull yn cael ei ddilyn ar gyfer dysgwyr yng Nghymru ag a bennir gan Ofqual. Mae Cymwysterau Cymru yn parhau i weithio'n agos gyda chyrff rheoleiddio'r gwledydd eraill i ddyfarnu graddau dysgwyr yr haf hwn.