Canllawiau wedi'u diweddaru ar raddau asesu canolfannau ar gyfer ymgeiswyr preifat

Heddiw (dydd Iau, 30 Ebrill), mae byrddau arholi wedi cyhoeddi canllawiau pellach i gefnogi Penaethiad Canolfannau wrth iddynt wneud dyfarniadau am am ymgeiswyr preifat.

Ynghyd â byrddau arholi eraill, mae canllawiau diwygiedig CBAC ar gyfer Cymru yn nodi ffynonellau eraill o dystiolaeth y gallai ysgol neu goleg eu hystyried lle nad oes ganddo ddigon o dystiolaeth ynglŷn â chyrhaeddiad dysgwr i gyflwyno gradd asesu canolfan a gwybodaeth am y drefn restrol.  

Mae hefyd yn caniatáu i rai ymgeiswyr preifat drosglwyddo i ganolfan arall, cyn y broses raddio yr haf hwn, os bydd y ganolfan lle roeddent wedi cofrestru yn penderfynu na all gyflwyno gradd asesiad canolfan. Yn yr achos hwn, efallai y bydd rhai canolfannau eraill, megis y rhai sydd â phrofiad o weithio gyda dysgwyr o bell, yn gallu gweithio gyda mwy o'r ymgeiswyr preifat hynny sydd angen gradd yn yr haf er mwyn symud ymlaen. Er mwyn i'r broses raddio fod yn deg, rhaid i Bennaeth y Ganolfan fod â'r un lefel o hyder yn y radd a'r safle trefn restrol ag ar gyfer pob dysgwyr arall. 

Bydd CBAC yn disgwyl i ganolfannau sy'n barod ac sydd wedi’u cymeradwyo i weithio gydag ymgeiswyr preifat yn y modd hwn ddefnyddio unrhyw allu i flaenoriaethu ymgeiswyr y mae angen iddynt gael gradd i symud ymlaen yr haf hwn.