Ofqual yn lansio ail gam o’i ymgynghoriad ynghylch asesu a dyfarnu yn 2020-21 

Mae Ofqual wrthi'n ymgynghori ar 'Y trefniadau ar gyfer asesu a dyfarnu cymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol a chymwysterau eraill yn 2020 i 2021'.

Mae'n adeiladu ar bapur safbwynt a gyhoeddwyd gan Ofqual ym mis Gorffennaf 2020. Mae'r cynigion yn cynnwys trefniadau i liniaru effaith tarfu ar addysgu, dysgu ac asesiadau, tra'n sicrhau y gall asesiadau ddarparu dyfarniad dilys a dibynadwy. O gydnabod amrywiaeth y tirlun VTQ, datblygu, y bwriad yw, cyn belled ag y bo modd, datblygu dulliau cyson ar draws cymwysterau tebyg. 

Mae'r ddogfen hefyd yn amlinellu penderfyniadau a wnaed gan Ofqual mewn perthynas â threfniadau ar gyfer 2020-21.  

Mae'r rhan fwyaf o gymwysterau galwedigaethol a gymerir gan ddysgwyr yng Nghymru hefyd ar gael yng ngwledydd eraill y DU, felly er mwyn sicrhau cysondeb, mae Cymwysterau Cymru yn gweithio'n agos gydag Ofqual a CCEA Regulation ar y cymwysterau hyn. Ein nod yw alinio dulliau gweithredu, lle bynnag y bo modd, ar gyfer yr holl gymwysterau galwedigaethol a addysgir yng Nghymru. 

Daw'r ymgynghoriad i ben ar 20 Medi. 

https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-the-arrangements-for-the-assessment-and-awarding-of-vocational-technical-and-other-general-qualifications-in-2020-to-2021