Ofqual wedi lansio ymgynghoriad VTQ

Mae Ofqual heddiw wedi lansio eu hymgynghoriad ar y trefniadau ar gyfer asesu a dyfarnu VTQs yn 2020/21.

Mae'r ymgynghoriad yn nodi'r dull arfaethedig sy'n anelu at: 

  • liniaru’r tarfu ar addysgu a dysgu ac ar gynnal asesiadau fel bod dysgwyr sy'n cymryd VTQs a chymwysterau cyffredinol eraill, cyn belled ag y bo modd, yn gallu cael canlyniadau teg a bod y dysgwyr sy'n dilyn cymwysterau sydd fwyaf tebyg i gymwysterau Safon Uwch neu TGAU, heb fod o dan anfantais o'u cymharu â'u cyfoedion sy’n dilyn cymwysterau cyffredinol  
  • sicrhau bod asesiadau'n arwain at ddyfarnu cymwysterau sy'n arwydd dilys a dibynadwy o wybodaeth, dealltwriaeth, sgiliau, neu gymhwysedd ymarferol, a bod safonau, cyn belled ag y bo modd, yn cael eu cynnal 

Gan fod y rhan fwyaf o’r cymwysterau galwedigaethol a ddewisir gan ddysgwyr Cymru hefyd ar gael yng ngweddill y DU, rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr er mwyn sicrhau cysondeb. Ein nod yw alinio dulliau gweithredu ar draws gwledydd lle bynnag y bo modd. Ni fyddwn yn ymgynghori ar wahân ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol yn 2020/21 ac rydym yn eich annog i ymateb i ymgynghoriad Ofqual er mwyn lleisio'ch barn. 

Rydym yn gweithio gyda chyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol i Gymru yn unig i ystyried yr addasiadau i asesiadau y gall fod eu hangen i liniaru effaith tarfu ar addysgu, dysgu ac asesu, ac unrhyw gyfyngiadau parhaus ar ddarparu asesiadau. Bydd mwy o fanylion ar gael gan y cyrff dyfarnu a ninnau cyn gynted â phosibl.