Datganiad ynghylch papur safbwynt Ofqual mewn perthynas â Chymwysterau Galwedigaethol a Thechnegol ac Asesiadau 2020-21

Mae pandemig y Coronafeirws wedi cael effaith sylweddol ar addysg a hyfforddiant Haf 2020, ac rydym yn gwybod y bydd rhai o'r heriau yr ydym yn eu hwynebu yn dal i fodoli yn 2020-21 gan effeithio ar ddarpariaeth llawer o gymwysterau galwedigaethol mewn rhyw ffordd.

O ganlyniad, mae Ofqual wedi cyhoeddi papur sy'n amlinellu'r ffactorau sy’n cael eu hystyried, er mwyn cynllunio dull addas o weithredu ar gyfer 2020-21. Mae'r papur yn amlinellu'r prif egwyddorion y mae'n debygol y bydd angen i gyrff dyfarnu eu dilyn wrth ystyried sut y dylid addasu cymwysterau i leihau'r effaith ar ddysgwyr.

Bwriad unrhyw newidiadau yw ceisio gwneud yr asesiadau mor hydrin â phosibl, isicrhau cysondeb rhwng y dulliau y mae cyrff dyfarnu yn eu defnyddio â chymwysterau tebyg, a pheidio â rhoi anfantais neu fantais i ddysgwyr galwedigaethol o gymharu â chyfoedion sy'n meddu ar gymhwyster cyffredinol fel Safon Uwch a TGAU. Ni ddylai unrhyw newidiadau danseilio dilysrwydd a dibynadwyedd y cymwysterau.

Gan fod y rhan fwyaf o’r cymwysterau Galwedigaethol a ddewisir gan ddysgwyr Cymru hefyd ar gael yng ngweddill y DU, rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyd-reoleiddwyr er mwyn sicrhau cysondeb. Rydym yn cefnogi’r egwyddorion a'r dulliau gweithredu a nodir ym mhapur Ofqual a byddwn yn parhau i weithio gyda hwy yn ogystal â’r cyrff dyfarnu er mwyn dewis y llwybr cywir ar gyfer cymwysterau galwedigaethol 2020-21.

Bydd rhai o'r addasiadau a wnaed i gymwysterau Cymru ar gyfer tymor yr Haf yn parhau yn nhymor yr Hydref, gan gynnwys y rhai ar gyfer dysgwyr sy'n disgwyl cwblhau eu cymwysterau Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant a Sgiliau Hanfodol Cymru cyn mis Tachwedd. Fodd bynnag, rydym wrthi’n nodi pa heriau a fydd yn wynebu dysgwyr a chanolfannau dros y flwyddyn nesaf ac yn gwneud trefniadau priodol. Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y gallwn.