Datganiad ar ymgynghoriad Ofqual – 15 Ebrill 2020

Cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a gynlluniwyd ar gyfer Lloegr ac a ddilynir yng Nghymru

Heddiw, mae Ofqual wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar y trefniadau eithriadol y mae’n bwriadu eu rhoi ar waith ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yn Lloegr. Mae’r cymwysterau yr effeithir arnynt gan gynigion Ofqual yn cael eu dyfarnu’n bennaf i ddysgwyr yn Lloegr, ond maen nhw ar gael ac yn cael eu dilyn gan rai dysgwyr yng Nghymru*. Rhaid i’r cyrff dyfarnu y mae’r trefniadau hyn yn effeithio arnynt gydymffurfio â rheoliadau Ofqual pryd bynnag y maen nhw’n dyfarnu cymhwyster a reoleiddir gan Ofqual. 

Mae’r cynigion yn yr ymgynghoriad yn adlewyrchu’r cyfarwyddyd a roddwyd i Ofqual gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg. Llywodraeth y DU sy'n pennu polisi addysg Lloegr. Mae polisi addysg yng Nghymru wedi'i ddatganoli i Gynulliad Cenedlaethol Cymru. Felly mae'n rhaid i Ofqual ystyried sefyllfa dysgwyr y tu allan i Loegr ar wahân. 

Yn ei ymgynghoriad, mae Ofqual yn cynnig y dylai’r un trefniadau fod yn berthnasol i bob myfyriwr a oedd yn bwriadu cymryd y cymwysterau eleni. Hynny yw, mae Ofqual o'r farn y dylai'r canlyniadau i'w rhoi i ddysgwyr y tu allan i Loegr yr haf hwn fod ar yr un sail â dysgwyr yn Lloegr. Gallai cyhoeddi canlyniadau ar unrhyw sail arall i ddysgwyr y tu allan i Loegr fod yn annheg a chyflwyno risg logistaidd ddiangen i'r broses yr haf hwn. 

Efallai y bydd y dysgwyr a'r canolfannau yr effeithir arnynt yng Nghymru am ymateb i ymgynghoriad Ofqual. 

Cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau a gynlluniwyd ar gyfer Cymru 

Byddwn hefyd yn ymgynghori ar y trefniadau yr ydym yn bwriadu eu rhoi ar waith ar gyfer cymwysterau TGAU, UG, Safon Uwch a Thystysgrif Her Sgiliau cymeradwy yng Nghymru. Bydd ein hymgynghoriad, pythefnos o hyd, yn canolbwyntio ar y nodau a fydd yn sail i’r model ystadegol ar gyfer cyhoeddi graddau a’r broses apelio ar gyfer haf eleni. Rydym yn bwriadu cyhoeddi ein hymgynghoriad ddydd Mawrth, 28 Ebrill 2020. 

Cymwysterau galwedigaethol 

Nid yw’r ymgynghoriadau hyn yn berthnasol i gymwysterau galwedigaethol. Cyhoeddwyd rhagor o wybodaeth gennym am ddyfarnu cymwysterau galwedigaethol yr wythnos diwethaf. 

Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth wythnos nesaf. 

* Gan ddysgwyr mewn rhai ysgolion annibynnol neu gan ddysgwyr mewn canolfannau a gynhelir ar gyfer cymwysterau lle nad oes cymhwyster cymeradwy ar gyfer Cymru. Byddai hyn yn cynnwys cymwysterau a gynigir gan CBAC o dan ei frand Eduqas.