Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â’r Coronafeirws

Dyma rai cwestiynau cyffredin yn dilyn cau ysgolion a chanslo arholiadau’r haf.

Oherwydd cymhlethdod a natur newidiol y sefyllfa, mae'r rhain yn cael eu diweddaru'n rheolaidd. Nodwch y dudalen hon, ac os oes gennych unrhyw gwestiynau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yma, e-bostiwch comms@qualificationswales.org ac fe wnawn ni geisio eu hateb. 

Beth sy’n digwydd gydag arholiadau’r haf eleni?

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai ysgolion yn cau ar ôl 20 Mawrth ac felly na fyddai arholiadau’r haf yn gallu cael eu cynnal. Bydd dysgwyr oedd i fod i sefyll eu harholiadau TGAU a Safon Uwch eleni yn cael gradd deg i gydnabod eu gwaith. Bydd y trefniadau arferol ar gyfer adrodd ar fesurau perfformiad cyfnod allweddol 4 ac ôl-16 yn cael eu gohirio ar gyfer eleni.

Sut fydd y penderfyniad i ganslo arholiadau’r haf yn effeithio ar fy natblygiad a’m cyfleoedd mewn bywyd?

Y flaenoriaeth yw sicrhau tegwch i ddysgwyr wrth ddilyn cyngor iechyd cyhoeddus. Bydd graddau ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn 2020 yn cael eu cyfrif gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Wrth benderfynu sut rydym yn symud ymlaen, bydd y ffocws ar yr hyn sydd er budd gorau i ddysgwyr o ran eu lles ar hyn o bryd a'u dilyniant ym myd gwaith, addysg neu hyfforddiant. 

Beth fydd yn digwydd o ran arholiadau ymarferol?

Gan fod ysgolion bellach ar gau i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr, nid yw'n bosibl cwblhau gwaith ymarferol. Bydd unrhyw waith ymarferol a gwblhawyd eisoes gan fyfyrwyr yn rhan o'r wybodaeth asesu y gall athrawon ei hystyried wrth gynhyrchu eu gradd asesu athro ar gyfer pob myfyriwr.

A fydd yn rhaid i ni sefyll yr arholiadau yn yr hydref pan fydd yr ysgolion yn dychwelyd?

Nid yw'n fwriad gennym i ddysgwyr yng Nghymru sefyll eu harholiadau TGAU a safon uwch pan fydd ysgolion yn dychwelyd yn yr Hydref. Yn hytrach dyfernir gradd deg iddynt i gydnabod eu gwaith.

A fyddwch chi'n defnyddio ffug arholiadau neu ragfynegiadau athrawon i osod graddau?

Na. Bydd graddau ar gyfer cymwysterau TGAU a Safon Uwch yn 2020 yn cael eu cyfrif gan ddefnyddio ystod o dystiolaeth. Byddant yn seiliedig ar gyfuniad o ffactorau a all gynnwys marciau am waith a gwblhawyd hyd yma, er enghraifft canlyniadau UG ar gyfer graddau Safon Uwch, a graddau asesu athrawon safonol. Bydd graddau asesu athrawon yn seiliedig ar yr hyn y byddai athrawon yn disgwyl i ddysgwr ei gyflawni ar ddiwedd y cwrs. Mae angen iddynt gynrychioli dyfarniad teg, rhesymol ac wedi'i ystyried yn ofalus o'r radd fwyaf tebygol y gellir ei chyflawni mewn amgylchiadau arferol. Dyfarniad proffesiynol yw hwn yn seiliedig ar y wybodaeth asesu gyfun a gedwir ar gyfer y dysgwr hwnnw a bydd yn ddyfarniad cyfannol yn hytrach na chanolbwyntio ar un ffynhonnell dystiolaeth fel ffug arholiadau.

Beth fydd yr effaith ar lefelau UG?

Eleni, bydd yr holl ddysgwyr UG yn derbyn gradd UG ac ni fydd arholiadau UG yn cael eu cynnal nes Haf 2021. Bydd y radd  a ddyfernir yn seiliedig ar ystod o dystiolaethau gwahanol, gan gynnwys graddau a aseswyd gan athrawon, ac ni fyddant yn cyfrannu tuag at ganlyniadau Safon Uwch yn 2021. 

Yn ystod haf 2021, bydd gan ddysgwyr UG ddau ddewis o ran eu dyfarniad Safon Uwch. Gallant un ai dewis sefyll yr unedau A2 yn unig, gan olygu bydd eu gradd Safon Uwch yn cael ei ddyfarnu ar sail eu perfformiadau yn yr unedau hynny yn unig, neu gallant ddewis sefyll unedau UG yn ogystal â’r unedau A2. Pe byddent yn dewis sefyll yr unedau UG yn ogystal â’r rhai A2, byddent yn derbyn y radd orau o’r naill lwybr neu’r llall - un ai’r radd a ddyfarnir o’r perfformiad yn yr unedau A2 yn unig, neu’r radd a ddyfarnir o gyfuno’r canlyniadau UG ac A2. 

Beth fydd yn digwydd i ddysgwyr ym Mlwyddyn 10?

Bydd y dysgwyr Blwyddyn 10 a oedd i fod i sefyll arholiadau a fyddai wedi arwain at gymhwyster TGAU llawn yn yr haf yn derbyn gradd yn dilyn yr un drefn â dysgwyr Blwyddyn 11. Bydd graddau a aseswyd gan athrawon a thystiolaethau eraill yn cael eu defnyddio i gyfrifo’r graddau. 

Ni fydd dysgwyr Blwyddyn 10 a oedd i sefyll unedau a fyddai’n arwain at ganlyniadau TGAU yr haf nesaf hynny yw, yn derbyn canlyniad ar gyfer unedau. Bydd gan y dysgwyr hynny ddau ddewis. Gallant un ai sefyll yr unedau y maent yn bwriadu eu dewis yn haf 2021 yn unig, gyda’u gradd TGAU yn cael ei gyfrifo ar sail y perfformiad hwnnw yn unig. Neu, yn hytrach, gallant ddewis sefyll yr unedau Blwyddyn 10 yn ystod haf 2021 yn ogystal ag unedau Blwyddyn 11. Pa bynnag lwybr a ddewisir gan y dysgwyr, byddent yn derbyn y radd orau o’r naill lwybr neu’r llall. 

A fydd y canlyniadau'n dal i gael eu cyhoeddi ym mis Awst?

Rydym wedi nodi cyhoeddiad Llywodraeth y DU y bydd dysgwyr yn Lloegr yn derbyn eu graddau erbyn diwedd mis Gorffennaf. Rydym yn gweithio'n agos gyda rheoleiddwyr eraill y DU a rhan bwysig o'n gwaith i gydlynu gweithgareddau fydd cytuno ar y dyddiadau pan fydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gydag UCAS, Prifysgolion Cymru a rhanddeiliaid allweddol eraill. Ein prif amcan yw sicrhau nad oes unrhyw ddysgwyr dan anfantais yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.

A allaf herio'r radd a ddyfarnwyd i mi, a sut mae gwneud hynny? 

Ni fydd adolygiad o farcio yn y ffordd arferol, ac rydym yn dal i drafod pa broses apelio, os o gwbl, y gellid ei mabwysiadu. 

Beth fydd yr oedi'n ei olygu i dderbyniadau prifysgolion?

Trwy UCAS, Prifysgolion Cymru a HEFCW, mae Llywodraeth Cymru a phartneriaid yn parhau i gyfathrebu'n agos â Phrifysgolion. Mae swyddogion yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i sicrhau dull cyson o fynd i'r afael â materion allweddol gan gynnwys derbyniadau i Brifysgolion ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf.

Mae prifysgolion wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi myfyrwyr ac ymgeiswyr a sicrhau y gallant symud ymlaen i'r brifysgol. Bydd hyn yn golygu bod yn hyblyg ac yn ymatebol yn eu prosesau derbyn. Gall myfyrwyr sydd wedi gwneud cais i brifysgol, neu sy'n ystyried gwneud hynny trwy glirio, fod yn sicr y bydd pob ymdrech yn cael ei gwneud i sicrhau nad ydyn nhw dan anfantais mewn unrhyw ffordd gan y penderfyniad i beidio â bwrw ymlaen ag arholiadau yr haf hwn.