Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.

 

Cynorthwyydd Cymwysterau

Band 2 – Ystod cyflog £25,030 – £28,850 y flwyddyn

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Prif ddiben y rôl yw cefnogi rheolwyr a swyddogion i sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn effeithiol o ran diwallu anghenion dysgwyr - ac atgyfnerthu'r gwaith o ennyn hyder y cyhoedd yn y ddau faes hyn.  Bydd cyfrifoldebau penodol y swydd yn cynnwys darparu cymorth rheoli prosiect, adolygu tystiolaeth yn erbyn meini prawf syml, gweinyddu trefniadau cytundebol â chyflenwyr arbenigol a chontractwyr eraill, cefnogi gweithgarwch ymgysylltu â rhanddeiliaid a darparu gwasanaethau ysgrifenyddiaeth.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.
Darllenwch Sut i wneud cais yma.
Dyddiad cau: 24 Gorffennaf 2020
Cyfweliadau: 27 Awst 2020

 

Ystadegydd

Band 3 - Ystod cyflog £29,850 - £36,500 y flwyddyn

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a hyd at dri diwrnod lle bydd y swyddfa ynghau adeg y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Prif rôl yr Ystadegydd yw darparu gwybodaeth ystadegol i'r sefydliad a chynhyrchu Ystadegau Swyddogol yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau a chanllawiau cysylltiedig. Bydd deiliad y swydd yn gweithio gyda chydweithwyr i sicrhau bod y gwaith o gynhyrchu data a gwybodaeth yn fewnol ac yn allanol yn bodloni'r gofynion angenrheidiol.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.
Darllenwch Sut i wneud cais yma.
Dyddiad cau: Hanner dydd – 22 Gorffennaf 2020
Cyfweliadau: 5/6 Awst 2020

 

Rheolwr Polisi Rheoleiddio

Band 4 - Ystod cyflog £38,355 - £45,890 y flwyddyn

Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd y Rheolwr Polisi Rheoleiddio, gan adrodd i'r Pennaeth Polisi Strategol, yn chwarae rhan ymarferol allweddol mewn gwaith polisi rheoleiddio, gan gynnwys datblygu dulliau newydd, yn ogystal ag adolygu a diwygio'r rhai sy'n bodoli eisoes. Bydd y rôl hefyd yn cynnwys gweithio gyda chydweithwyr ar raglenni diwygio cymwysterau i sicrhau cydymffurfiad â pholisïau presennol ac i ddatblygu gofynion rheoliadol newydd ac yr ymdrinnir â hwy ar gyfer anghenion y dyfodol.

Oherwydd yr ystod o brosiectau sydd wedi'u hamserlennu ar gyfer eleni, bydd dau Reolwr Polisi Rheoleiddio yn y tîm. Bydd y gwaith yn cael ei ddyrannu rhwng y ddwy swydd yn unol â chryfderau a sgiliau'r tîm ac anghenion y sefydliad. Er enghraifft, byddwn yn diweddaru ein Fframwaith a'n Dull Rheoleiddio ac yn darparu atebion polisi i ystod o raglenni diwygio cymwysterau.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.
Darllenwch Sut i wneud cais yma.
Dyddiad cau: Hanner dydd 22 Gorffennaf
Cyfweliadau: 11 Awst 2020