Swyddi gwag presennol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CV's ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.

Pennaeth Ymgysylltu'n Strategol

Band 5 – ystod cyflog £48,650 - £58,185

Parhaol, amser llawn. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan-Amser, Rhannu swydd a secondiadau, yn y cyfweliad

Ydych chi'n gyfathrebwr gwych sy'n chwilio am gyfle i wneud gwahaniaeth gwirioneddol? Rydym yn chwilio am Bennaeth Ymgysylltu Strategol i arwain tîm dynamig yn ein sefydliad blaengar.

Fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau yng Nghymru, rydym yn diogelu dysgwyr ac yn ennyn hyder y cyhoedd. Rydym yn diwygio cymwysterau er mwyn sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol, ac rydym yn cydweithio ag amrywiaeth eang o randdeiliaid er mwyn ein helpu i lywio newid ym myd addysg. 

A allai eich sgiliau a'ch profiad chi ein helpu i ddatblygu ein gwaith ymgysylltu corfforaethol i lefel newydd uchelgeisiol?

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Llun 3 Mehefin 2019 - canol dydd

Cyfweliadau: Dydd Llun 17 Mehefin 2019

 

Pennaeth Safonau

Band 5 – ystod cyflog £48,650 - £58,185

Rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ychwanegol at wyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Bydd y Pennaeth Safonau yn goruchwylio'r lleoliad ac yn cynnal safonau cymwysterau cymeradwy yng Nghymru er mwyn galluogi Cymwysterau Cymru i sicrhau ei hun a'r cyhoedd y caiff safonau eu cynnal a bod dysgwyr yng Nghymru'n cyflawni canlyniadau teg. Disgwylir i ddeiliad y swydd lywio'r gwaith o ddatblygu a chyflawni strategaeth Cymwysterau Cymru er mwyn sicrhau y caiff safonau eu pennu a'u cynnal yn briodol ac yn ddiogel yng Nghymru, ac felly'n ysbrydoli hyder y cyhoedd.

I weld y swydd-ddisgrifiad llawn, cliciwch yma.

Darllenwch Sut i wneud cais yma.

Dyddiad cau: Dydd Llun 3 Mehefin 2019 - canol dydd

Cyfweliadau: Dydd Mercher 19 Mehefin 2019

Gallwch lawrlwytho cyngor ar sut i wneud cais.