Swyddi gwag cyfredol

Cyfleoedd recriwtio yn Cymwysterau Cymru.

Caiff ein holl swyddi gwag eu hysbysebu yma ac ar Twitter. Gofynnwn yn garedig i chi beidio ag anfon CVs ar hap oherwydd nad oes modd i ni eu cadw ar ffeil.  

Mae ein gweithwyr yn gweithio ar sail hybrid. Mae hyn yn golygu mai’r ganolfan gytundebol yw ein swyddfa ym Mharc Imperial, Casnewydd, NP10 8AR, ond y gall gweithwyr weithio’n hyblyg gyda chydbwysedd rhwng y cartref a’r swyddfa.

Dros dro, llawn amser. Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith eraill, gan gynnwys gwaith Rhan Amser, Rhannu Swydd a secondiadau yn y cyfweliad.

Cymwysterau Cymru yw'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer cymwysterau TGAU, Safon Uwch, Bagloriaeth Cymru, a chymwysterau galwedigaethol a thechnegol. Rydyn ni yma i gynnal hyder bod y cymwysterau rydyn ni’n eu rheoleiddio yn deg, y gellir ymddiried ynddyn nhw a’u bod yn werthfawr yng Nghymru a thu hwnt.

Cynorthwyydd Swyddfa

Mae'r rôl hon yn cynnig y cyfle i gael cipolwg ar y sefydliad ac i feithrin ystod eang o sgiliau swyddfa, ac rydyn ni hefyd yn ymrwymedig i ddysgu a datblygu a byddwn ni’n darparu'r hyfforddiant perthnasol sy'n hanfodol ar gyfer y rôl ynghyd ag ystyried gofynion datblygu unigol.

Mae hwn yn gyfle gwych i ennill profiad mewn rôl weinyddol a gallai gynnig datblygiad i rywun sy'n newydd i'r gweithle, yn ogystal â bod yn addas ar gyfer rhywun sydd â phorfiad mewn rolau gweinyddol.

Band 1 – Ystod cyflog £21,300 – £24,630 y flwyddyn

Parhaol, llawn amser.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae'n bosibl y bydd modd talu treuliau adleoli ar gyfer penodiadau parhaol.

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Lawrlwythwch awgrymiadau ymgeisio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 24 Hydref 2022


Rheolwr Cynnwys

Byddwch chi’n rhan o dîm sy'n llunio ac yn darparu’r elfennau cyfathrebu ac ymgysylltu ar gyfer Cymwysterau Cymru.

Ar hyn o bryd rydyn ni’n cyflwyno strategaeth gyfathrebu ac ymgysylltu bwrpasol i gefnogi cynlluniau uchelgeisiol i ddiwygio cymwysterau o 2027.

Bydd deiliad y swydd yn chwarae rhan ganolog wrth gyfleu'r diwygiadau hynny i gynulleidfaoedd allweddol gan gynnwys dysgwyr, gofalwyr, addysgwyr, cyrff dyfarnu a rhanddeiliaid eraill.

Mae’r rôl hefyd yn cefnogi’r Pennaeth Cyfathrebu a’r tîm cyfathrebu ehangach ar gysylltiadau â’r cyfryngau, cyfathrebu strategol, ymgyrchoedd a chreu cynnwys yn ôl yr angen.

Band 4 – Ystod cyflog £40,100 - £47,470 y flwyddyn

Parhaol, llawn amser.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae'n bosibl y bydd modd talu treuliau adleoli ar gyfer penodiadau parhaol.

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Lawrlwythwch awgrymiadau ymgeisio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 Hydref 2022

Cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 24 Hydref 2022


Rheolwr Cynnwys a Golygu

Gan adrodd i'r Pennaeth Cyfathrebu, mae'r Rheolwr Cynnwys a Golygu yn gyfrifol am arddull golygyddol, naws, llais ac ansawdd ein sianeli cyfathrebu allanol a mewnol.

Bydd deiliad y swydd yn arwain y gwaith o gyflwyno a datblygu golygyddol cyfathrebu dwyieithog o ansawdd uchel gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, gwefan a chyhoeddiadau swyddogol. Rhan allweddol o’r rôl yw ysgrifennu copi ac is-olygu cynnwys golygyddol yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn sicrhau ei fod yn hygyrch i bob un o’n cynulleidfaoedd.

Bydd y rôl hefyd yn cefnogi’r Pennaeth Cyfathrebu a’r tîm cyfathrebu ehangach ar gysylltiadau â’r cyfryngau, cyfathrebu strategol, ymgyrchoedd a chreu cynnwys yn ôl yr angen.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn gweithredu fel dirprwy i'r Pennaeth Cyfathrebu ac yn helpu i ddatblygu strategaethau cyfathrebu a marchnata cynnwys sy'n cyd-fynd ag amcanion adrannol.

Band 4 – Ystod cyflog £40,100 - £47,470 y flwyddyn

Parhaol, llawn amser.

Yn ogystal â chyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus a chau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae'n bosibl y bydd modd talu treuliau adleoli ar gyfer penodiadau parhaol.

Disgrifiad swydd llawn a sut i wneud cais.

Lawrlwythwch awgrymiadau ymgeisio.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 12 Hydref 2022

Cyfweliadau: Wythnos yn cychwyn 24 Hydref 2022