Cyflwyniad y Prif Swyddog Gweithredol

Helo

Ym mis Medi 2015, gwnaethom ddechrau gyda staff newydd, swyddfa â chyfleusterau newydd a systemau newydd.

Yr her i ni dros y deuddeg mis diwethaf fu trawsnewid yr asedau craidd hyn yn rheoleiddiwr cryf ac effeithiol. Ein nod oedd sicrhau parhad a diogelwch y system gymwysterau, gan ddatblygu ein dealltwriaeth, ein prosesau a’n gallu ar yr un pryd.

Yn ystod ein blwyddyn gyntaf, hoffwn amlygu’r ffaith ein bod wedi:

  • parhau â’r gwaith o ddiwygio cymwysterau TGAU a Safon Uwch a ddechreuodd yn sgil Adolygiad o Gymwysterau 2012;
  • dechrau adolygu cymwysterau galwedigaethol fesul sector a gwneud diwygiadau dilynol posibl iddynt;
  • goruchwylio trefniadau i ddyfarnu arholiadau’r haf gan sicrhau eu bod yn gadarn;
  • datblygu ein rôl o fewn y system addysg yng Nghymru;
  • ymgysylltu â rhanddeiliaid; a
  • chreu sefydliad cynhyrchiol ac effeithiol.

Er bod ein blwyddyn gyntaf wedi bod yn hynod o gynhyrchiol, mae llawer o waith ar ôl i’w wneud. Yn yr adroddiad hwn, amlinellwn ein cynlluniau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Mae’r rhain yn heriol a byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion amdanynt yn ein cynlluniau gweithredol.

Er mai sefydliad bach ydym, rydym yn cael effaith fawr. Byddwn yn parhau i ddatblygu ac esblygu wrth i ni gyfrannu at y system addysg yng Nghymru.

Philip Blaker
Prif Weithredwr