Gair am Cymwysterau Cymru

Pwy ydym ni?

Cymwysterau Cymru yw’r rheoleiddiwr newydd ar gyfer cymwysterau nad ydynt ar lefel gradd yng Nghymru. Gwnaethom dderbyn ein swyddogaethau rheoleiddio ar 21 Medi 2015, o dan Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015.

Mae’r Ddeddf yn rhoi dau Brif Nod i ni:

  • Sicrhau bod cymwysterau, a’r system gymwysterau yng Nghymru, yn effeithiol er mwyn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru; ac
  • Ennyn hyder y cyhoedd mewn cymwysterau a’r system gymwysterau yng Nghymru.

Yr hyn a wnawn
Mae gennym rôl allweddol i’w chwarae i ddiogelu gwerth cymwysterau. Gwnawn hyn drwy sicrhau bod cyrff dyfarnu (a elwir yn aml yn ‘fyrddau arholi’), sy’n datblygu ac yn darparu cymwysterau, yn cyrraedd safonau penodol. Rydym yn craffu ar gymwysterau penodol ac yn goruchwylio system gymwysterau Cymru er mwyn sicrhau ei bod yn gweithio er budd dysgwyr yng Nghymru.