Cynllun Cyhoeddi

Ein hymrwymiad yw bod yn dryloyw ac yn agored ynglyn â'r gwaith a wnawn a sut y gwariwn arian cyhoeddus.

O dan adran 19(1) o'r Ddeddf Ryddid Gwybodaeth, mae'n rhaid i Cymwysterau Cymru, fel corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, fabwysiadu a chynnal cynllun cyhoeddi sy'n nodi'r dosbarthiadau o wybodaeth a gadwn, y fformat y bwriadwn gyhoeddi'r wybodaeth ynddo a ph'un a fydd tâl yn cael ei godi am y wybodaeth.

Mae Cymwysterau Cymru wedi mabwysiadu cynllun cyhoeddi cnghreifftiol yr ICO yn ffafriol, sy'n nodi'r saith dosbarth o wybodaeth a ddylai gael eu cyhoeddi gan gyrff cyhoeddus.

Mae'r tabl isod yn nodi'r saith dosbarth o wybodaeth a'r wybodaeth sydd ar gael y mae Cymwysterau Cymru yn eu cyhoeddi ym mhob dosbarth, ble i ddod o hyd i'r wybodaeth a sut i gael gafael arni.

Ni chodir tâl am wybodaeth sydd wedi ei chyhoeddi ar ein gwefan.  Os oes angen copi papur o'r wybodaeth ar ein gwefan arnoch, cysylltwch â ni. 

Bydd y cynllun cyhoeddi yn cael ei gynnal a'i ddiweddaru gan Cymwysterau Cymru.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth nad yw ar gael drwy ein cynllun cyhoeddi, gallwch wneud cais Rhyddid Gwybodaeth drwy ysgrifennu at y cyfeiriad isod.  Noder ei bod yn bosib na allwn ddarparu gwybodaeth os bydd wedi ei diogelu o dan y Ddeddf Diogelu Data neu drwy eithriad i'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a gall ddogfennau gael eu golygu yn unol â hynny.

Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol
Cymwysterau Cymru
Adeilad Q2
Lôn Pencarn
Parc Imperial
Coedkernew
Casnewydd
NP10 8AR

enquiries@qualificationswales.org

1. Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud

Gwybodaeth am y sefydliad, lleoliadau a chysylltiadau, llywodraethu cyfansoddiadol a chyfreithiol.

 

lleoliad

Rolau a Chyfrifoldebau

Cynllun Busnes

Strwythur sefydliadol

Strwythur sefydliadol

Cynllun Busnes

Gwybodaeth ynglŷn â'r ddeddfwriaeth sy'n berthnasol i swyddogaethau

Deddf Cymwysterau Cymru

Fframwaith Cymwysterau Cymru

Ein gwaith

Uwch Swyddogion ac Aelodau'r Bwrdd Rheoli

Strwythur gweithredol

Bwrdd

Lleoliad a manylion cyswllt

Cysylltwch â ni

 

2. Beth rydym yn ei wario a sut y gwnawn hynny

Gwybodaeth ariannol yn ymwneud â'r incwm a'r gwariant arfaethedig a gwirioneddol, tendro, caffael a chontractau.

 

lleoliad

Datganiadau ariannol, cyllidebau ac adroddiadau amrywiant

Cynllun Busnes

Adroddiadau Amrywiant (wedi eu cynnwys yng Nghofnodion y Bwrdd)

Manylion gwario dros £25,000

GwerthwchiGymru (tendrau dros 25,000)

Cofrestr Gontractau

Manylion am gontractau a thendrau sy'n werth dros £10,000

Cysylltwch â ni

Cofrestr Gontractau

Manylion am wariant y llywodraeth ar gerdyn caffael dros £500

Cysylltwch â ni

Rhaglen gyfalaf

Cynllun Busnes

Cyfrifon Blynyddol

Adroddiad blynyddol

Adolygiadau o wariant

Cysylltwch â ni

Adolygiadau archwilio ariannol

Datganiad yr archwiliwr yn y cyfrifon blynyddol

Lwfansau a threuliau uwch aelodau o staff ac aelodau o'r Bwrdd

Cyfrifon blynyddol

Strwythurau graddio a thalu

Cyfrifon blynyddol

Gweithdrefnau Caffael

Polisi

Contractau sydd ar gael ar gyfer tendro ar hyn o bryd 

Datganiadau ariannol ar gyfer prosiectau a digwyddiadau

Cysylltwch â ni

Rheoliadau ariannol mewnol

Cysylltwch â ni

  

3. Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn gwneud?

Gwybodaeth am strategaeth a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau.

 

lleoliad

Cynlluniau strategol

 

Cynllun busnes

Strategaeth Cymwysterau Cyffredinol

Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol

Cynllun Strategol ar gyfer Gallu Corfforaethol

Cynllun busnes blynyddol

Cynllun busnes

Adroddiad blynyddol

Adroddiad blynyddol

Adolygiadau perfformiad mewnol ac allanol

Cysylltwch â ni

Adroddiadau arolygu

Cysylltwch â ni

Asesiadau o'r effaith ar breifatrwydd

Cysylltwch â ni

 

4.Sut rydym yn gwneud penderfyniadau

Cynigion a phenderfyniadau polisi. Prosesau gwneud penderfyniadau, gweithdrefnau a meini prawf mewnol, ymgynghoriadau.

Math o Ddogfen

lleoliad

Cynigion a phenderfyniadau polisi mawr

Ymgynghoriadau

Gwybodaeth gefndirol sy'n ymwneud â'r cynigion a'r penderfyniadau polisi mawr

 

Polisïau ar y wefan - cyflwyniadau

Llythyrau i Swyddogion Cyfrifol ar ein gwefan

Ymgynghoriadau cyhoeddus

Ymgynghoriadau

Cofnodion cyfarfodydd ar lefel uwch

Cofnodion y Bwrdd

 

5. Polisïau a Gweithdrefnau

Protocolau ysgrifenedig cyfredol er mwyn cyflwyno ein swyddogaethau a'n cyfrifoldebau.

Math o Ddogfen

Dogfennau/Lleoliad

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer cynnal busnes adrannol

Ein dull gweithredu

Polisïau ar ein gwefan

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer darparu gwasanaethau

Polisi Cwynion Corfforaethol

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer recriwtio a chyflogi staff

Cysylltwch â ni

Rheoli cofnodion a pholisïau data personol

Atodlen Gadw

 

6. Rhestrau a Chofrestrau

Gwybodaeth sy'n cael ei chadw mewn cofrestrau yn ôl y gyfraith a rhestrau a chofrestrau eraill sy'n ymwneud â swyddogaethau'r awdurdod.

Math o Ddogfen

lleoliad

CCTV

 

Cysylltwch â ni

Cofnodion datgeliadau

 

Cysylltwch â ni

Cofrestr o roddion a lletygarwch wedi eu darparu gan Aelodau'r Bwrdd ac Uwch Aelodau o Staff.

Cysylltwch â ni

 

7. Y gwasanaethau a gynigir

Cyngor ac arweiniad, taflenni a llyfrynnau, trafodion a datganiadau i'r cyfryngau. Disgrifiad o'r gwasanaethau a gynigir.

Math o Ddogfen

lleoliad

Cyfrifoldebau rheoleiddio

Ein dull gweithredu

Taflenni, llyfrynnau a chylchlythyrau

gwefan

Cyngor ac arweiniad

Cyhoeddiadau

Datganiadau i'r cyfryngau

 Gwefan