Pwyllgorau'r Bwrdd

Mae'r Bwrdd wedi dynodi pedwar pwyllgor i'w helpu i gyflawni ei ddyletswyddau. Mae'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol yn helpu'r Bwrdd a'i bwyllgorau.

Gallwch ddarllen mwy am rôl pob pwyllgor, ynghyd â phresenoldeb aelodau, isod.

Y Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Sicrhau Risg yn cefnogi'r Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu (y Prif Swyddog Gweithredol) drwy adolygu pa mor gynhwysfawr a dibynadwy yw'r sicrwydd ar lywodraethu, rheoli risg, yr amgylchedd rheoli, uniondeb datganiadau ariannol a'r cyfrifon blynyddol.

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn rhoi cyngor i'r Bwrdd a'r Swyddog Cyfrifyddu, ac mae ei gylch gorchwyl yn cynnwys y canlynol:

 • Y prosesau strategol ar gyfer risg, rheolaeth a llywodraethu a'r Datganiad Llywodraethu;
 • Y ffordd y mae'r sefydliad yn ymdrin â rheoli risg, a bodloni ei hun ar y ffordd y caiff risg ei reoli o fewn y sefydliad;
 • Prosesau llywodraethu a rheolaeth fewnol y sefydliad;
 • Polisïau atal twyll, prosesau chwythu'r chwiban a'r trefniadau ar gyfer archwiliadau arbennig o fewn y sefydliad;
 • Digonolrwydd ymateb rheolwyr i faterion a nodwyd gan weithgaredd archwilio, gan gynnwys y materion hynny a nodwyd gan archwiliad allanol;
 • digonolrwydd trefniadau o fewn Cymwysterau Cymru ar gyfer archwiliad mewnol, archwiliad allanol a materion llywodraethu corfforaethol, gan gynnwys paratoi adroddiad ariannol ac adroddiad blynyddol Cymwysterau Cymru;

Mae'r Pwyllgor Archwilio a Risg yn cyfarfod tua phedair gwaith y flwyddyn. Mae ein Harchwilwyr Mewnol ac Allanol yn bresennol yn y Pwyllgor hwn hefyd.

Gellir gweld cylch gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Risg yma.

Y Pwyllgor Adnoddau

Mae'r pwyllgor hwn yn rhoi llwyfan i gynnal trafodaethau manwl ar faterion yn ymwneud â chynllunio ariannol a busnes, a nifer o feysydd adnoddau dynol. Mae'r awdurdod i gymeradwyo polisïau Adnoddau Dynol ar ran y Bwrdd hefyd wedi'i ddirprwyo i'r Pwyllgor. Mae ei gylch gorchwyl yn cynnwys y canlynol:

 • Goruchwylio'r broses o baratoi'r gyllideb flynyddol a'r cynllun busnes gan roi sylw dyledus i'r defnydd strategol o adnoddau;
 • Goruchwylio gwaith cynllunio'r gweithlu a rheolaethau dros y sefydliad: polisïau recriwtio, cadw, cynllunio ar gyfer olyniaeth a rheoli perfformiad;
 • Rheoli achosion o wrthdaro buddiannau i Fwrdd ac uwch swyddogion y sefydliad;
 • Goruchwylio unrhyw newidiadau mawr i strwythurau buddiannau cyflogeion ym mhob rhan o'r sefydliad.


Y Bwrdd sy'n atebol am strategaeth a pholisïau ariannol y sefydliad: mae'r Prif Swyddog Gweithredol a'r tîm Gweithredol yn gyfrifol am reoli cyllid o fewn y paramedrau hyn.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod tua theirgwaith y flwyddyn.

Gellir gweld cylch gorchwyl y Pwyllgor Adnoddau yma.

Y Pwyllgor Rheoleiddio

Diben y Pwyllgor hwn yw ystyried a rhoi argymhellion i'r Bwrdd ar faterion sy'n codi o ddull rheoleiddio Cymwysterau Cymru. Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor yn cynnwys y canlynol:

 • Bod yn seinfwrdd yn y broses o ddatblygu polisïau rheoleiddio;
 • Rhoi arweiniad ac argymhellion mewn perthynas â dulliau gweithredu, fframwaith a pholisïau rheoleiddio;
 • Adolygu priodoldeb ac effeithiolrwydd gweithgarwch rheoleiddio;
 • Monitro cydberthnasau â rheoleiddwyr cymwysterau eraill;
 • Ceisio cymeradwyaeth y Bwrdd o'i argymhellion mewn perthynas ag anghydfodau rheoleiddio;
 • Sicrhau bod trefniadau priodol ar waith ar gyfer cynnal adolygiad annibynnol o'n prosesau rheoleiddio, os gofynnir am un;
 • Monitro'r broses o reoli risg sy'n ymwneud â gweithgarwch rheoleiddio.

Mae'r Pwyllgor Rheoleiddio yn cyfarfod tua phedair gwaith y flwyddyn.

Gellir gweld cylch gorchwyl y Pwyllgor Rheoleiddio yma.

Y Pwyllgor Cydnabyddiaeth

Diben y pwyllgor hwn yw ystyried a rhoi argymhellion ynglŷn â chydnabyddiaeth staff ac aelodau'r Bwrdd. Mae ei gylch gorchwyl yn cynnwys y canlynol:

 • Penderfynu ar unrhyw gynigion i newid amodau a thelerau staff. (Ni fydd unrhyw aelodau o staff yn cymryd rhan mewn penderfyniadau ynghylch ei daliadau cydnabyddiaeth ei hun);
 • Adolygu priodoldeb a pherthnasedd parhaus y polisi cydnabyddiaeth;
 • Penderfynu ar unrhyw newidiadau arfaethedig i'r polisi a chwmpas trefniadau pensiwn staff;
 • Y polisi o ran newidiadau mawr i strwythurau buddiannau cyflogeion ym mhob rhan o'r sefydliad, cyflog , pensiwn, buddiannau a thelerau ac amodau'r Prif Swyddog Gweithredol a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol;
 • Ar y cyd â Chadeirydd y Bwrdd, goruchwylio'r broses o recriwtio'r Prif Swyddog Gweithredol a gweithio gyda'r Prif Swyddog Gweithredol ar unrhyw broses i recriwtio unigolion i swyddi'r Cyfarwyddwyr Gweithredol yn y dyfodol. Dylai hyn gynnwys cynllunio ar gyfer olyniaeth;
 • Goruchwylio perfformiad y Prif Swyddog Gweithredol a'r Bwrdd a gweithgarwch gwerthuso;
 • Sicrhau y caiff unrhyw brosesau terfynu cyflogaeth eu cynnal yn briodol a bod unrhyw daliadau a wneir yn deg i'r unigolyn, a'r sefydliad, ac na chaiff methiant ei wobrwyo ac y caiff y ddyletswydd i liniaru colled ei chydnabod yn llawn;
 • Penderfynu ar gynigion i wneud newidiadau i delerau ac amodau'r Bwrdd, y mae'n rhaid i'r Bwrdd gytuno arnynt cyn iddynt gael eu cyflwyno i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg er mwyn iddo eu hystyried. Gwerthuso'r gofynion recriwtio i'r Bwrdd, a chydgysylltu â Llywodraeth Cymru ynglŷn â materion o'r fath.

Mae'r Pwyllgor yn cyfarfod unwaith y flwyddyn (neu fwy os bydd angen).

Gellir gweld cylch gorchwyl y Pwyllgor Cydnabyddiaeth yma.