Bwrdd

Prif ddiben y Bwrdd yw sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn bodloni gofynion ei Brif Nodau fel y’u nodwyd yn Neddf Cymwysterau Cymru 2015, a sicrhau bod ein strategaeth yn cael ei gyflenwi.

Mae Bwrdd Cymwysterau Cymru yn cynnwys y Cadeirydd, y Prif Swyddog Gweithredol a rhwng wyth a deg o aelodau. Ei rôl yw:

  • Rhoi arweiniad effeithiol ar gyfer Cymwysterau Cymru; diffinio a datblygu cyfeiriad strategol, a phennu amcanion;
  • Rhoi arweiniad effeithiol o ran gweithrediad y sefydliad; dwyn y Prif Swyddog Gweithredol i gyfrif am sicrhau bod gweithgareddau Cymwysterau Cymru yn cael eu cynnal mewn ffordd effeithlon ac effeithiol;
  • Monitro perfformiad er mwyn sicrhau bod Cymwysterau Cymru yn cyflawni ei nodau, ei amcanion a'i dargedau perfformiad yn llawn; a
  • Hyrwyddo safonau uchel mewn cyllid cyhoeddus; cynnal egwyddorion rheoleidd-dra, priodoldeb a gwerth am arian.  

Mae’r Bwrdd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn, ac mae ganddo Ddiwrnodau Datblygu’r Bwrdd yn ôl yr angen. Rydym yn cyhoeddi cofnodion o’n cyfarfodydd Bwrdd; maent ar gael yma.

Gwrthdaro buddiannau ymhlith aelodau'r bwrdd

Mae aelodau'r Bwrdd wedi cwblhau ffurflen datgan/gwrthdaro buddiannau/buddiant. Mae Cymwysterau Cymru yn cyhoeddi rhestr o fuddiannau'r Bwrdd y gellir ei gweld yma.

Cadeirydd Cymwysterau Cymru 

Mae Cadeirydd Cymwysterau Cymru, David Jones, yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru am ein gweithgarwch a'r ffordd rydym yn ymddwyn ac yn arfer ein swyddogaethau statudol fel y'u nodwyd yn y Ddeddf.

Y Prif Weithredwr a'r Swyddog Cyfrifyddu

Fel Swyddog Cyfrifyddu Cymwysterau Cymru, mae'r Prif Weithredwr (Philip Blaker) yn gyfrifol yn bersonol am y canlynol:

  • Gwarchod arian cyhoeddus yn briodol;
  • Gweithrediadau a rheoli Cymwysterau Cymru o ddydd i ddydd;
  • Sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion 'Rheoli Arian Cyhoeddus Cymru'.