Strategaethau Pobl a Gallu Corfforaethol

Rydym yn buddsoddi'n barhaus yn nysgu a datblygu ein staff gan eu galluogi i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd. Mae ein Strategaeth Pobl 2018-2021 yn ceisio cwmpasu'r ffordd yr ydym yn mynd i'r afael â hyn gyda'n gweithlu.

Mae ein strategaeth gweithlu yn ceisio cwmpasu ein hymagwedd at gynllunio gweithlu a dysgu a datblygu.

Gallwch ei ddarllen yma.

 

Mae gennym hefyd gynllun strategol gallu corfforaethol am 2018 – 2022 sy'n amlinellu pum 'maes ffocws'  

Byddwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

1. Galluogi ein gwaith rheoleiddio
2. Manteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau
3. Cynnal a defnyddio sgiliau proffesiynol
4. Llywodraethu'n effeithiol ac yn effeithlon
5. Gwerthuso, datblygu a gwella'n barhaus

Mae'r cynllun hefyd yn nodi'r heriau allweddol y byddwn yn eu hwynebu wrth gyflawni'r nodau a bennwyd gennym ym mhob un o'r meysydd hyn.

Gallwch lawrlwytho copi o'r Cynllun Strategol Gallu Corfforaethol yma.