Adroddiad Blynyddol 2017

Croeso i’n hail Adroddiad Blynyddol, lle rydym yn disgrifio ein gwaith ac yn tynnu sylw at ein cyflawniadau rhwng mis Medi 2016 a mis Awst 2017.

At ddiben yr adroddiad hwn, rydym wedi crynhoi ein Blaenoriaethau Gweithredol ar sail pum prif faes busnes, sef:

  • Gweithgareddau sy’n ymwneud â chymwysterau cyffredinol;
  • Gweithgareddau sy’n ymwneud â chymwysterau galwedigaethol;
  • Gweithgareddau rheoleiddio craidd;
  • Ymgysylltu â’r system gymwysterau yng Nghymru a’i chefnogi;
  • Datblygu ein gallu corfforaethol. 

I lawrlwytho copi llawn o’r adroddiad, cliciwch yma – Adroddiad Blynyddol 2016-17

Cyflwyniad i’r adroddiad gan ein Cadeirydd, Ann Evans, a’n Prif Weithredwr, Philip Blaker.

Ann Evans, Cadeirydd

Philip Blaker, Prif Weithredwr

Emyr George, Cyfarwyddwr Cyswllt, Cymwysterau Cyffredinol

"Gwnaethom gyflawni ein nodau a chawsom lawer o lwyddiannau nodedig. Bu hyn i gyd yn bosibl drwy waith caled a phroffesiynoldeb ein staff a hoffwn dalu teyrnged iddynt".

Ann Evans, Cadeirydd

"Mae ein cyflawniadau yn cyfrannu at greu ymdeimlad o hyder wrth i ni fwrw ymlaen â’n gwaith pwysig. Rydym yn hyderus ein bod wedi gweithio i ddiogelu buddiannau myfyrwyr yng Nghymru, ac y byddwn yn parhau i wneud hynny".

Philip Blaker, Prif Weithredwr

"Mae tîm Cymwysterau Cymru wedi creu argraff dda iawn arnom drwy’r ffordd y mae wedi ymgysylltu â ni ac wedi gofyn am farn staff a myfyrwyr, a’r ffordd y mae wedi ceisio deall profiadau dyddiol ysgolion sy’n cyflwyno ystod eang o gymwysterau i bobl ifanc a’r cyfleoedd a’r heriau y mae hyn yn eu cyflwyno i ni ac, yn bwysicach, i’r myfyrwyr hynny".

Trevor Brown, Pennaeth Ysgol Uwchradd Gatholig Joseff Sant, Casnewydd

"Mae Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu yn gwerthfawrogi ei gydberthynas gadarnhaol â Cymwysterau Cymru. Rydym yn croesawu’r ffaith bod y rheoleiddiwr yn ceisio ymgysylltu â’n haelodau mewn cysylltiad ag amrywiaeth o brosiectau ac ymgynghoriadau rheoleiddio. Rydym o’r farn bod y gwaith ymgysylltu hwn a thrafodaethau adeiladol parhaus yn helpu i gyfrannu at sicrhau bod cymwysterau galwedigaethol o ansawdd yn dal i fod ar gael i ddysgwyr yng Nghymru".

Stephen Wright Prif Swyddog Gweithredol Ffederasiwn y Cyrff Dyfarnu

Gallwch ddarllen ein Datganiad i’r Wasg yma.

Gwyliwch ein presenoldeb gerbron Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 6 Rhagfyr yma.