YN EISIAU! CYNGHORWYR ARBENIGOL YM MAES ASESU A CHWRICWLWM

CYFEIRNOD Y CAIS: QW212222b

Gofynion

Bydd gan y Cwricwlwm newydd i Gymru oblygiadau i'r cymwysterau sy'n cael eu datblygu a'u sicrhau ar gyfer dysgwyr 16 oed yng Nghymru. Felly, bydd angen datblygu cymwysterau newydd dros y blynyddoedd nesaf sy'n cyd-fynd â chynnwys ac ethos y cwricwlwm newydd ac yn eu cefnogi. Yr ydym yn mabwysiadu ymagwedd gyd-greu gyda'r sector addysg i ddatblygu'r gofynion ar gyfer y cymwysterau hyn

Rydym yn ceisio ehangu a chryfhau ein grŵp o arbenigwyr asesu pynciau a chwricwlwm i ddarparu cyngor arbenigol i gefnogi cam nesaf y prosiect hwn a fydd yn datblygu'r gofynion sylfaenol ar gyfer pob un o'r cymwysterau newydd rydym yn eu datblygu. Gan ddefnyddio eu profiad ym maes asesu addysgol a/neu ddylunio'r cwricwlwm, rydym yn disgwyl i'r arbenigwyr:

  • ddarparu cyngor arbenigol a thechnegol o ansawdd uchel a rhoi mewnbwn i gynigion;
  • cynhyrchu dogfennau ysgrifenedig cryno e.e. sesiynau briffio, papurau opsiynau, crynodebau ymchwil o safon uchel, mewn modd amserol ar gyfer adolygiad mewnol;
  • mynychu cyfarfodydd wyneb yn wyneb a/neu o bell i gyflwyno canfyddiadau a rhannu ymchwil, gwybodaeth ac arbenigedd

Rydym yn croesawu'n arbennig ymgeiswyr sydd ag arbenigedd sy'n ymdrin â'r meysydd a'r pynciau canlynol:

Y Celfyddydau Mynegiannol

Cerddoriaeth

Drama

Ffilm a Chyfryngau Digidol

Dawns

Celf a Dylunio

Iechyd a Lles

Bwyd a Maeth

Addysg Gorfforol

Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a Gofal Plant

Y Dyniaethau

Astudiaethau Crefyddol

Astudiaethau Cymdeithasol

Daearyddiaeth

Hanes

Busnes

Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu

Cymraeg Iaith a Llên

Saesneg Iaith a Llên

Iaith Arwyddion Prydain

Mathemateg a Rhifedd

 

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Cyfrifiadureg

Technoleg Ddigidol

Dylunio a Thechnoleg

Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Yr Amgylchedd Adeiledig

Gwyddoniaeth

Sut i ymgeisio

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf mae angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais ymateb, a’i chyflwyno gyda chopi o'ch CV, drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw Hanner dydd 15 mis Rhagfyr.

I ddod o hyd i'r wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon, chwiliwch GwerthwchiGymru am 'Cymwysterau Cymru' ym maes y Prynwr a dewiswch Dendr: 'CAIS AM WASANAETHAU CYNGHORWYR ARBENIGOL YM MAES ASESU A CHWRICWLWM'

Ar ôl i chi gyrchu'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio’r botwm ar frig yr hysbysiad i sicrhau eich bod yn derbyn unrhyw ohebiaeth ynghylch y broses ymgeisio. Ni fydd hyn yn eich ymrwymo i gyflwyno cais.

PWYSIG: Noder na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd templed Ymateb i'w gwblhau i brofi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Disgwyliwn i bob contract gael ei ddyfarnu erbyn diwedd mis Ionawr 2022.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, dim ond ychydig funudau y mae'n ei gymryd ac nid yw'n eich ymrwymo i wneud cais am gontract.  Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i dderbyn gwybodaeth am gyfleoedd gyda Cymwysterau Cymru yn y dyfodol. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad yr ydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond gwnewch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn contractio.

Sylwch, nid ydym yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fod â Rhif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch "chwilio". Bydd blwch ticio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.