DEWCH YN ARBENIGWR YMCHWIL AR GRŴP CYNGHORI AR YMCHWIL CYMWYSTERAU CYMRU

CYFEIRNOD Y CAIS: QW212218 CEISIADAU'N CAU 10AM 11 RHAGFYR 2021

Gofynion

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal ymchwil i gyflawni ein prif nodau o sicrhau bod cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn diwallu anghenion rhesymol dysgwyr a hyrwyddo hyder y cyhoedd ar yr un pryd.

Sefydlodd Cymwysterau Cymru Grŵp Cynghori ar Ymchwil i'n helpu i ddatblygu ein swyddogaeth ymchwil. Mae tymor cyntaf y grŵp hwn bellach wedi dod i ben ac rydym yn chwilio am arbenigwyr i barhau â gwaith y grŵp y tymor nesaf. Prif ddyletswydd y grŵp hwn yw rhoi cyngor a her ar brosiectau unigol yn ogystal â'r cynllun ymchwil sefydliadol yn ei gyfanrwydd. Bydd cyngor ynghylch prosiectau ymchwil unigol yn cynnwys agweddau ar ddylunio ymchwil, methodoleg, dadansoddi ac adrodd ar ganfyddiadau.

Rydym ni angen rhwng pump ac wyth unigolyn sydd â gwybodaeth ac arbenigedd ym maes asesu/cymwysterau ac ymchwil i fod ar ein panel.

Rydym am ddyfarnu contractau am gyfnod o dair blynedd gyda'r opsiwn i ymestyn am flwyddyn arall. 

Y ffi am y gwaith uchod yw £400 y dydd gan gynnwys unrhyw TAW.

Bydd yr arbenigwr ymchwil yn:

  • Mynychu a chymryd rhan mewn cyfarfodydd chwe-misol y Grŵp Cynghori ar Ymchwil.
  • Darllen a rhoi sylwadau ar bapurau prosiect ymchwil perthnasol a gyflwynwyd cyn cyfarfodydd.
  • Darparu cyngor ad hoc ar ymchwil rhwng cyfarfodydd yn eu meysydd arbenigedd.

Ceir rhagor o fanylion yn y ddogfen gais. Bydd contractau a ddyfernir yn ddarostyngedig i delerau ac amodau'r contract ar gyfer arbenigwyr ymchwil.

Sut i ymgeisio

Lawrlwythwch y ddogfen gais a’r ffurflen ymateb o'n gwefan. Mae telerau ac amodau'r contract ar gyfer arbenigwyr ymchwil i'w gweld yma hefyd.

Cwblhewch y ffurflen ymateb i'r cais a'i e-bostio gyda'ch CV i caffael@cymwysteraucymru.org cyn y dyddiad cau, sef 10am ddydd Llun 13 Rhagfyr 2021.