Cyfle ymgysylltu cyn tendro ar gyfer cymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)

Ar 23 Chwefror 2021 cyhoeddwyd Hysbysiad o Fwriad i Gyfyngu mewn perthynas â chymhwyster Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3).

Rydym bellach yn awyddus i ymgysylltu â chyrff dyfarnu a allai fod â diddordeb yn y cyfle i ddatblygu a dyfarnu'r cymhwyster hwn drwy gontract consesiwn.

Rydym wedi anfon llythyr yn cynnwys gwybodaeth berthnasol at Swyddogion Cyfrifol cyrff dyfarnu a gydnabyddir gan Cymwysterau Cymru. Gall cyrff dyfarnu sy'n dymuno cymryd rhan mewn ymgysylltu cyn tendro ddod o hyd i'r cyfarwyddiadau yma.

Rydym wedi cyhoeddi Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN) i ddechrau ymgysylltu cyn tendro â chyrff dyfarnu sydd â diddordeb yn y cyfle i ddatblygu'r cymhwyster hwn ar GwerthwchiGymru a Canfod Tendr:

Gweld yr Hysbysiad - GwerthwchiGymru (llyw.cymru)

Byddwn yn trefnu cyfarfodydd Teams gyda darpar gynigwyr i'w cynnal rhwng 28 Ebrill a 14 Mai. Bydd y wybodaeth a gasglwn yn cael ei defnyddio i lywio'r gwaith o ddatblygu manyleb y contract a fydd yn cael ei defnyddio os penderfynwn fwrw ymlaen â'r broses gaffael. 

Gofynnwn i gyrff dyfarnu sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymgysylltu cyn tendro gadarnhau eu diddordeb erbyn dydd Gwener 30 Ebrill 2021, ond yn gynt os oes modd. Os oes angen gwybodaeth ychwanegol, cyfeiriwch eich ymholiadau at gaffael@cymwysteraucymru.org.

Os awn ymlaen at y broses gaffael ffurfiol, byddwn yn cyhoeddi hysbysiad arall. Rydym yn rhagweld y bydd hyn yn dechrau ym mis Mehefin 2021. Bydd sefydliadau cymwys nad ydynt yn cymryd rhan yn yr ymgysylltu cyn tendro yn dal i allu cymryd rhan mewn unrhyw ymarfer tendro dilynol.