Cynghorwyr asesu a chwricwlwm

Dyddiad cau: Dydd Iau 31 Ionawr 2019

Rydym yn chwilio am arbenigwyr asesu a chwricwlwm i roi cyngor i Cymwysterau Cymru ar y cymwysterau lefel TGAU newydd a fydd yn cael eu cyflwyno yn dilyn diwygio'r cwricwlwm yng Nghymru.

Bydd yr arbenigwyr asesu a chwricwlwm yn gwneud y canlynol:

  • helpu i ddatblygu gweledigaeth a dull gweithredu strategol yng nghyd-destun y cymwysterau sy'n cael eu cymryd gan ddysgwyr 16 oed yng Nghymru.
  • ystyried goblygiadau'r cymwysterau newydd ar addysgu, dysgu a chynllunio'r cwricwlwm mewn ysgolion uwchradd
  • helpu i ddatblygu cynigion ar gyfer y gyfres newydd o gymwysterau lefel TGAU o ran eu pwrpas, cynllun ac egwyddorion asesu cyn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynigion hyn yn ystod Hydref 2019.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ymgymryd â gwaith penodedig o fis Mawrth 2019 i fis Medi 2019.

Y ffi ar gyfer y gwaith uchod yw £400 y dydd yn cynnwys TAW.

Gallwch ddod o hyd i ragor o fanylion yn y gwahoddiad i dendro. Caiff contractau eu dyfarnu yn amodol ar delerau ac amodau'r contract ar gyfer gwasanaethau ymgynghorol arbenigwyr pwnc.

Sut i wneud cais

I wneud cais am y rolau hyn, yn gyntaf bydd angen i chi gofrestru fel cyflenwr ar wefan GwerthwchiGymru. Yna gallwch lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen gais drwy'r wefan. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am, ddydd Iau 31 Ionawr 2019.

I ganfod y wybodaeth sy'n ymwneud â'r rôl hon ym maes Contractau GwerthwchiGymru, teipiwch rif cyfeirnod  JAN279749 a fydd yn dangos yr hysbyseb ar gyfer 'Gwasanaethau Cynghorwyr Arbenigol Cymwysterau Cymru mewn Asesu a Chwricwlwm'

Pan fyddwch wedi dod o hyd i'r hysbyseb berthnasol, 'cofnodwch eich diddordeb' drwy glicio ar y botwm ar frig yr hysbyseb er mwyn sicrhau y byddwch yn cael unrhyw ohebiaeth yn ymwneud â'r broses gwneud cais. Ni fyddwch yn ymrwymo i gyflwyno cais drwy wneud hyn.

PWYSIG: Nodwch na allwn dderbyn ceisiadau drwy unrhyw ddull arall.

Bydd angen i chi gwblhau templed Ymateb er mwyn profi eich cymhwysedd yn erbyn y meini prawf. Unwaith y bydd y cais ar bapur wedi'i gwblhau a'i werthuso, gwahoddir rhestr fer i gyfweliad dros y ffôn neu wyneb yn wyneb rhwng 18 a 22 Chwefror 2019.

Cofrestru fel cyflenwr ar GwerthwchiGymru

Mae cofrestru am ddim, mae ond yn cymryd ychydig funudau ac ni fydd yn eich ymrwymo i wneud cais am gontract. Bydd cofrestru hefyd yn eich galluogi i gael gwybodaeth am gyfleoedd yn y dyfodol gyda Cymwysterau Cymru. Gallwch wneud cais drwy'r sefydliad rydych yn gweithio iddo ar hyn o bryd neu fel unigolyn, ond nodwch yn glir ar eich ffurflen ymateb gyda phwy y byddwn yn llunio cytundeb. 

Nodwch nadoes angen i ymgeiswyr feddu ar Rif Dun & Bradstreet i wneud cais am y rôl hon. I gofrestru fel cyflenwr heb rif DUNs, gadewch y maes hwn yn wag ac yna cliciwch ar “chwilio”. Bydd blwch gwirio yn ymddangos sy'n eich galluogi i osgoi'r gofyniad hwn a chofrestru fel cyflenwr.