Pryderon amdanom

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i wrando ar unrhyw bryderon neu gwynion y gallai fod gennych am y ffordd rydym wedi delio â mater.

Sut i gwyno

Mae Cymwysterau Cymru wedi ymrwymo i wrando ar unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych ynghylch sut rydym wedi delio â mater. 

Os ydych yn dymuno gwneud cwyn ffurfiol, gallwch ddod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn ein Polisi Cwynion Corfforaethol.

Nodwch nad yw'r polisi hwn yn cwmpasu'r canlynol yr ymdrinnir â hwy mewn ffordd wahanol neu gan gorff gwahanol;

  • Cwynion ynghylch penderfyniadau a wnaed gan Cymwysterau Cymru yn ei rôl fel rheoleiddiwr. Esbonnir y cwynion hyn yn ein Polisi Apeliadau Rheoleiddio.
  • Cwynion ynghylch penderfyniad a wnaethom i dynnu cydnabyddiaeth yn ôl oddi wrth gorff dyfarnu. Gweler y Polisi Apeliadau Rheoleiddio. i gael gwybodaeth am y math hwn o gŵyn.
  • Cwynion am gyrff dyfarnu. Fel y rheoleiddiwr cymwysterau yng Nghymru, rydym yn gyfrifol am ymdrin â chwynion yn erbyn cyrff dyfarnu. Gweler ein polisi ar gyfer Cwynion yn Erbyn Cyrff Dyfarnu yma.
  • Cwynion am benderfyniad rydym wedi'i wneud mewn perthynas â chynnig neu ddyfarnu contract. Cysylltwch â'r Pennaeth Caffael drwy e-bostio caffael@cymwysteraucymru.org

Sut y byddwn yn delio â'ch cwyn

Rhaid i chi ddod â'ch cwyn neu bryder i ni o fewn 6 mis i'r mater sy'n peri pryder i chi. Mae hyn er mwyn osgoi colli gwybodaeth a sicrhau eich bod yn gallu siarad â'r aelod perthnasol o staff. Os yw'n bosibl, rydym yn hoffi delio â phethau'n anffurfiol ac ar unwaith. Mae'r canlynol yn dangos sut mae'r broses anffurfiol yn gweithio.

Proses Gwyno Anffurfiol

Os nad ydych yn fodlon â'r ymateb, neu os ydych yn dymuno fynd â’ch cwyn drwy broses fwy ffurfiol, bydd y broses ganlynol – cam 2 - yn cael ei dilyn.

Proses Gwyno Ffurfiol

Os ydych yn credu nad ymdriniwyd â'ch cwyn yn ddigonol neu'n briodol, mae cyfleoedd eraill i fynd â'ch pryder ymhellach. Byddwn yn eich cynghori ynghylch pryd y byddwn yn ysgrifennu atoch gyda phenderfyniad ar eich cwyn ffurfiol. Lawrlwythwch y ffurflen gwyno yma. 

Ein hymrwymiad i chi

Rydym yn disgwyl i Cymwysterau Cymru osod y safonau uchaf ym mhopeth a wnawn. Byddwn yn delio â'ch cwyn fel cyfle i adolygu'r hyn a wnawn a phe gallem fod wedi gwneud yn well, byddwn yn dweud wrthych ac yn cywiro pethau. Ein nod yw dysgu o'n camgymeriadau a defnyddio'r wybodaeth a gawn i wella ein prosesau.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut yr ydym yn delio â'ch pryder a phwy sy'n delio ag ef. Rydym wedi gosod cyfyngiadau amser i ni'n hunain i ddelio â chwynion ac rydym yn disgwyl cyflawni'r rheini oni bai bod eich cwyn yn gymhleth ac yn gofyn am amser ychwanegol i gynnal ymchwiliad trylwyr. Byddwn yn dweud wrthych os bydd y sefyllfa hon yn codi.

Gofynnwn i achwynwyr fod yn amyneddgar ac yn gwrtais gyda ni wrth i ni ymdrin â'ch cwyn.  Ein haddewid i chi yw y byddwn yn deg ac yn rhesymol wrth ddelio â chi. Mae cael canlyniad da i bawb dan sylw yn bwysig i ni.

Os oes gennych ymholiad am unrhyw ran o'r broses uchod, cysylltwch â'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol ar 01633 373222.