Polisi Preifatrwydd Gwefan

Mae angen i ni drafod gwybodaeth bersonol amdanoch er mwyn darparu gwasanaethau ar eich cyfer. Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn nodi sut rydym yn diogelu’r wybodaeth honno.

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis a gaiff eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol gan wefannau rydych yn ymweld â hwy. Maent yn helpu gwefannau i weithio’n well ac yn rhoi gwybodaeth i berchennog y wefan. Er enghraifft, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis YouTube er mwyn ymgorffori fideos yn ei thudalennau, a chwcis Google Analytics er mwyn olrhain ymddygiad defnyddwyr tra byddant ar y wefan. Drwy ddeall y ffordd mae pobl yn defnyddio ein gwefan, gallwn wella’r dull gwe-lywio a’r cynnwys er mwyn diwallu anghenion pobl yn well.

Mae’r wybodaeth a gesglir gan Cymwysterau Cymru yn cynnwys cyfeiriadau IP, tudalennau yr ymwelwyd â hwy, porwr a system weithredu. Ni chaiff y data hwn ei ryddhau i unrhyw sefydliad arall. Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol ar ein gwefan: 

Fersiwn iaith:

Enw: language

Diben: Crëwyd y cwci hwn gan y system rheoli cynnwys ac mae’n hanfodol er mwyn galluogi’r wefan i ddangos y fersiwn cywir o’r wefan o ran iaith.

GoogleAnalytics

Enw: _ga _gaid

Diben: Defnyddir y cwcis hyn i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd ddienw, gan gynnwys faint o ymwelwyr mae’r wefan wedi’i gael, p’un a ydynt wedi ymweld â’r wefan o’r blaen a’r tudalennau maent wedi ymweld â hwy.

CookieControl

Enw: allowCookies

Diben: Mae’r cwci hwn yn cofnodi p’un a yw defnyddiwr wedi caniatáu’r defnydd o gwcis ar ein gwefan.

Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu?

Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr er mwyn gwella’r cynnwys a ddarperir ar y wefan. Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google Inc. (‘Google’).

Mae Google Analytics yn defnyddio ‘cwcis’ a chod JavaScript er mwyn helpu i ddadansoddi gweithgarwch defnyddwyr ar wefannau. Caiff y wybodaeth a gynhyrchir am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ei throsglwyddo i weinyddwyr Google yn yr Unol Daleithiau a chaiff ei storio yno. 

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon i lunio adroddiadau gweithgarwch defnyddwyr ar gyfer y wefan hon. Hefyd, gall Google drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd partïon pan fo’n ofynnol iddo wneud hynny o dan y gyfraith neu pan fydd trydydd partïon o’r fath yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu’ch cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall a ddelir yn flaenorol.

Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr. Noder, os byddwch yn gwrthod cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn caniatáu i Google brosesu eich data yn y ffordd ac at y dibenion a amlinellir uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google ac Amodau Gwasanaeth Google am wybodaeth fanwl.

Rydym yn casglu dau fath o wybodaeth yn uniongyrchol gan y rhai sy’n ymweld â’r wefan hon: adborth a manylion tanysgrifio drwy e-bost.

Adborth 

Rydym yn croesawu eich adborth. Os byddwch yn cysylltu â ni yn gofyn am wybodaeth, efallai y bydd angen i ni gysylltu ag adrannau eraill o’r llywodraeth i ganfod y wybodaeth honno. Os bydd eich cwestiwn yn dechnegol, yna efallai y bydd angen i ni ei drosglwyddo i’n cyflenwyr technoleg. Nid ydym yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch wrth ymateb i’ch ymholiad, oni fyddwch wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny. Unwaith y byddwn wedi ymateb i chi, byddwn yn cadw cofnod o’ch neges at ddibenion archwilio.

Y Ddeddf Diogelu Data

Mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol am ddiogelu unrhyw wybodaeth rydym yn ei chasglu gennych o dan y Ddeddf Diogelu Data. Rydym yn defnyddio technolegau blaengar a meddalwedd amgryptio i ddiogelu eich data, ac yn cynnal safonau diogelwch llym er mwyn atal unrhyw fynediad anawdurdodedig iddo. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw drydydd parti nac adran arall o’r llywodraeth.

Mynediad at eich gwybodaeth a chysylltu â ni.

Os hoffech weld ein cofnodion o unrhyw ohebiaeth rydych wedi ei hanfon atom, neu os bydd gennych ymholiad neu gŵyn am y polisi preifatrwydd hwn neu’r wefan, gallwch gysylltu â ni.

Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn.

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn ddiwygiedig ar y dudalen hon. Drwy adolygu’r dudalen hon yn rheolaidd gallwch sicrhau eich bod bob amser yn ymwybodol o’r wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn yn ei rhannu â phartïon eraill.