Sgiliau Hanfodol Cymru

Nod cymwysterau Sgiliau Hanfodol yw asesu'r sgiliau hanfodol sydd eu hangen ar ddysgwyr er mwyn dysgu, gweithio a byw'n llwyddiannus. Mae Sgiliau Hanfodol yn cynnig ysgol ddilyniant o Lefel Mynediad 1 i Lefel 3 mewn Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol, Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol, Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol ac o Lefel Mynediad 3 i Lefel 3 mewn Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol.

Egwyddorion dylunio

Mae Egwyddorion Dylunio cyfres cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yn amlinellu'r rhesymeg, y strwythur, y nodau, y deilliannau dysgu a'r gofynion asesu i'w haddysgu o fis Medi 2015 ymlaen.

Beth sy'n newid?

Argymhellodd yr Adolygiad o Gymwysterau asesiadau diwygiedig a mwy cadarn er gyfer Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif, cymhwyster newydd i ddisodli TGCh (a elwir yn Llythrennedd Digidol) a Sgiliau Allweddol Ehangach diwygiedig, er mwyn dod yn rhan o un gyfres o Sgiliau Hanfodol a fydd yn cynnwys y canlynol:

 • Cyfathrebu
 • Cymhwyso Rhif
 • Llythrennedd Digidol
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 • Cynllunio a Threfnu
 • Creadigrwydd ac Arloesedd
 • Effeithiolrwydd Personol

Bydd cymwysterau annibynnol yn y sgiliau hyn ar gael o hyd ar gyfer dysgwyr ôl-16 o a'r rheini sy'n ymgymryd â Dysgu Seiliedig ar Waith a Dysgu i Oedolion ac yn y Gymuned, fel sy'n briodol. Ni fydd cymwysterau sgiliau bellach yn ofynnol er mwyn cyflawni Bagloriaeth Cymru; yn hytrach, caiff llythrennedd a rhifedd eu hasesu drwy gymwysterau TGAU newydd mewn Cymraeg/Saesneg a Mathemateg. Y dull asesu diwygiedig ar gyfer Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif Lefel 1 i Lefel 4 fydd tasg a reolir a gweithgareddau cadarnhau ategol. Bydd yr asesiad ar gyfer Lefelau Mynediad 1 i 3 yn aros fel y mae, h.y. tasg a reolir. Yr asesiad ar gyfer Llythrennedd Digidol a Chyflogadwyedd fydd tasg dan reolaeth a thrafodaeth ategol.

Meini prawf

Datblygwyd y meini prawf technegol mewn cydweithrediad â chyrff dyfarnu, gan gynnwys City & Guilds, CBAC, Agored Cymru a Pearson yn benodol. Mae'r asesiadau diwygiedig wedi'u gosod mewn cyd-destun a'u profi gan ymarferwyr ym maes Addysg Bellach, Dysgu Seiliedig ar Waith, Dysgu Oedolion yn y Gymuned a lleoliadau eraill.

Bydd cyrff dyfarnu yn defnyddio Egwyddorion Dylunio i lunio cyfres o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru annibynnol yn y meysydd canlynol:

 • Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol (Mynediad 1 i Lefel 3)
 • Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol (Mynediad 1 i Lefel 3)
 • Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol (Mynediad 1 i Lefel 3)
 • Sgiliau Cyflogadwyedd Hanfodol (Mynediad 3 i Lefel 3)